dnes je 14.6.2024

Input:

8.4.7 Audit účetní závěrky

14.6.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.4.7
Audit účetní závěrky

Ing. Jiřina Tichá

Limity pro povinný audit

Řádnou a mimořádnou účetní závěrku jsou společnosti s ručením omezeným povinny mít ověřenu auditorem, pokud se jedná o velké a střední účetní jednotky. Malé účetní jednotky mají povinnost auditu účetní závěrky, pokud ke konci rozvahového dne účetního období, za nějž se účetní závěrka ověřuje, a účetního období bezprostředně předcházejícího, překročily nebo již dosáhly alespoň dvou ze tří kritérií:

1. aktiva (pro audit účetní závěrky za rok 2015 a předchozí hodnota brutto, pro audit účetní závěrky od roku 2016 včetně předcházejícího období 2015 hodnota netto) celkem více než 40 miliónů Kč;

2. roční úhrn čistého obratu více než 80 miliónů Kč; ročním úhrnem čistého obratu se pro tyto účely rozumí výše výnosů snížená o prodejní slevy (tj. suma zůstatků účtů třídy 6) a dělená počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období, a vynásobená dvanácti,

3. průměrný přepočtený stav zaměstnanců v průběhu účetního období více než 50.

Zákon o auditorech o určení auditora

S účinností od 14. dubna 2009 se dočkali auditoři nového zákona – zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (dále jen "zákon o auditorech"). Některá ustanovení tohoto zcela nového zákona se ale přímo dotýkají i společností s ručením omezeným, které mají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, a jejich statutárních orgánů.

Zákon dělí povinně auditované účetní jednotky na dvě skupiny – na tzv. "subjekty veřejného zájmu" a na ostatní. Mezi subjekty veřejného zájmu patří:

  • finanční instituce,

  • ty obchodní společnosti, jejichž cenné papíry (i dluhopisy) jsou obchodovány na evropských burzách,

  • významní zaměstnavatelé: obchodní společnosti nebo konsolidující účetní jednotky, pokud průměrný přepočtený stav zaměstnanců této společnosti, resp. konsolidačního celku převýšil za bezprostředně předcházející účetní období čtyři tisíce zaměstnanců.

Pro všechny povinně auditované společnosti nastala od roku 2010 zásadní změna. Auditora dle § 17 odst. 1 zákona o auditorech musí určit valná hromada jako nejvyšší orgán společnosti. Zákon o auditorech tak zcela nestandardně zasahuje do kompetencí a povinností valné hromady, které doposud upravoval výhradně ObchZ, od roku 2014 ZOK.

Dále je v § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb. stanoveno: "Nemá-li účetní jednotka nejvyšší orgán nebo auditora tento orgán neurčí, pak ho určí dozorčí orgán této účetní jednotky. Statutární orgán je oprávněn uzavřít smlouvu o povinném auditu pouze s takto určeným auditorem." Toto ustanovení mnoho

Nahrávám...
Nahrávám...