dnes je 14.6.2024

Input:

8.4.6 Účetní závěrka a výroční zpráva

14.6.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.4.6
Účetní závěrka a výroční zpráva

Ing. Jiřina Tichá

Druhy účetních závěrek

Cílem veškerého účetního snažení je účetní závěrka. Zákon zná účetní závěrku:

  • řádnou,

  • mimořádnou

  • mezitímní,

  • konsolidovanou.

Obsah účetní závěrky

Účetní závěrku tvoří:

a) rozvaha (bilance),

b) výkaz zisku a ztráty,

c) příloha.

Pro účetní závěrky za účetní období začínající v roce 2016 nastavuje prováděcí vyhláška významně odlišné formáty (formuláře) rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Připomínáme též ČÚS č. 024 Srovnatelné období za účetní období započaté v roce 2016, který upravuje převodový můstek pro účetnictví, zejména pro sestavení účtového rozvrhu od roku 2016.

Do konce roku 2016 platilo, že účetní závěrka může zahrnovat i přehled o peněžních tocích nebo přehled o změnách vlastního kapitálu. Od roku 2016 je sestavení těchto dvou výkazů povinností pro střední a velké účetní jednotky.

Účetní závěrka musí obsahovat základní identifikační údaje, kterými v případě s. r. o. jsou:

a) obchodní firma a sídlo,

b) identifikační číslo,

c) právní forma účetní jednotky, tj. uvedení, že se jedná o společnost s ručením omezeným,

d) předmět podnikání,

e) rozvahový den nebo jiný okamžik, k němuž se účetní závěrka sestavuje,

f) okamžik sestavení účetní závěrky (= datum podepsání shodný na všech součástích účetní závěrky),

g) podpisový záznam jednatele (jednatelů).

Kromě údajů za uzavírané období musí být uvedeny údaje za předchozí srovnatelné období. Hodnotové údaje se v celé závěrce uvádějí v tisících Kč. Od roku 2008 mohou společnosti s hodnotou netto aktiv 10 a více miliard uvádět údaje v miliónech Kč.

Závěrka v plném nebo zkráceném rozsahu

Účetní jednotky sestavují účetní závěrku v plném nebo zkráceném rozsahu. Ve zkráceném rozsahu mohou sestavit účetní závěrku ty společnosti s ručením omezeným, které nejsou povinny mít účetní závěrku ověřenou auditorem.

Pozor, nezaměňujme závěrku v plném nebo zkráceném rozsahu s vedením účetnictví v plném nebo zjednodušeném rozsahu (viz tuto kapitolu).

Výroční zpráva

Společnosti s ručením omezeným, kterým zákon ukládá povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem, musí sestavit a nechat auditorem ověřit výroční zprávu.

Výroční zpráva musí kromě informací nezbytných pro naplnění účelu výroční zprávy (tedy zhodnocení ekonomické činnosti společnosti v nejméně dvou předchozích obdobích) dále obsahovat nejméně finanční a nefinanční informace:

a) o skutečnostech, které nastaly až po rozvahovém dni a jsou významné pro naplnění účelu výroční zprávy,

b) o předpokládaném vývoji činnosti účetní jednotky,

c) o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje,

d) o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztazích,

e) o tom, zda účetní jednotka má organizační složku podniku v zahraničí,

f) požadované podle zvláštních právních předpisů jiných než účetních, tedy předpisů vztahujících se ke konkrétnímu předmětu podnikání společnosti.

Má-li to význam pro posouzení majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, finanční situace a výsledku hospodaření účetní jednotky, musí účetní jednotka, která používá investiční instrumenty, případně další obdobná aktiva a pasiva, uvést ve výroční zprávě také informace o:

a) cílech a metodách řízení rizik dané společnosti, včetně její politiky pro zajištění všech hlavních typů plánovaných transakcí, u kterých se použijí zajišťovací deriváty,

b) cenových, úvěrových a likvidních rizicích a rizicích souvisejících s tokem hotovosti, kterým je účetní jednotka vystavena.

Výroční zpráva obsahuje též účetní závěrku a zprávu o auditu, případně další dokumenty a údaje.

Jedna zpráva auditora od roku 2016

Pro všechny zprávy o povinném auditu vydané po 1. lednu 2016 platí, že jejich povinnou součástí musí být vyjádření auditora k výroční zprávě účetní jednotky. Skončíla tím praxe, kdy se auditor zpravidla vyjadřoval k účetní závěrce a výroční zprávě ve dvou oddělených zprávách.

Povinnost zveřejnit účetní závěrky

Povinnost zveřejnit účetní závěrky i výroční zprávy (konsolidovanou účetní závěrku a konsolidovanou výroční zprávu) ukládá společnostem s ručením omezeným § 21a ZoÚ. Podle tohoto ustanovení zveřejňují účetní závěrku všechny společnosti s ručením omezeným. Ty, které podléhají povinnému auditu, zveřejňují též zprávu o auditu a výroční zprávu. Přitom účetní závěrka může být zveřejněna jako součást výroční zprávy. Účetní závěrka a výroční zpráva se zveřejňuje jejich uložením do Sbírky listin obchodního rejstříku. Povinnost zveřejnění uvedených účetních záznamů podle tohoto zákona účetní jednotka splnila okamžikem jejich předání rejstříkovému soudu.

Od účetního období, které začalo v roce 2016, nemusejí mikro účetní jednotky a malé účetní jednotky, které nemají povinnost ověření účetní závěrky auditorem, zveřejňovat výkaz zisku a ztráty, pokud jim tuto povinnost nestanoví zvláštní právní předpis.

Rekapitulace kroků souvisejících s řádnou účetní závěrkou a jejich časový sled

Vlastní účetní závěrce předchází i následuje několik kroků. Termínů souvisejících s účetní závěrkou je též

Nahrávám...
Nahrávám...