dnes je 1.10.2023

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 146

15.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.4.1.8.1
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 146

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 110 ObchZ

Základní náležitosti společenské smlouvy jako zakladatelského právního jednání společnosti stanoví § 123 odst. 1 NOZ. Minimálními náležitostmi společenské smlouvy každé právnické osoby jsou její název, sídlo a předmět její činnosti. Dále musí být uveden údaj o statutárním orgánu, jakým způsobem se vytváří, nestanoví-li to zákon přímo, a rovněž údaj o prvních členech statutárního orgánu. Ustanovení § 123 odst. 2 NOZ vyžaduje pro zakladatelské právní jednání (společenskou smlouvu) písemnou formu.

Zákon pak požadavky stanovené v § 123 odst. 1 NOZ zčásti doplňuje a zčásti nahrazuje. Společenská smlouva, kterou se zakládá společnost s ručením omezeným, musí být podle § 8 odst. 1 sepsána formou veřejné listiny (kterou zákon podle § 776 odst. 2 rozumí notářský zápis). Nebude-li dodržena předepsaná forma, může být společnost po jejím vzniku prohlášena soudem i bez návrhu za neplatnou [srov. § 92 odst. 1 písm. a)].

Zákon přitom rozlišuje náležitosti, které musí společenská smlouva obsahovat (i) po celou dobu trvání společnosti (odst. 1 komentovaného ustanovení) a (ii) při založení společnosti – tyto lze po vzniku společnosti a splacení všech vkladů ze společenské smlouvy vypustit (odst. 2 a 3 komentovaného ustanovení).

V tomto ustanovení zákon vymezuje náležitosti, které musí společenská smlouva obsahovat po celou dobu trvání společnosti a které tedy nelze po jejím vzniku vypustit. Je nutné upozornit, že tento výčet není úplný a uvedené ustanovení je vždy nutné vykládat společně s § 123 odst. 1 NOZ. Společenská smlouva tak musí obsahovat:

i. Sídlo společnosti

Sídlem společnosti je adresa zapsaná v obchodním rejstříku (§ 429 NOZ). Nebude-li tato adresa představovat zároveň sídlo skutečné, může se každý dovolat i sídla skutečného. Ve společenské smlouvě není nutné uvádět úplnou adresu sídla, ale postačí pouze uvedení obce, kde se sídlo společnosti nachází. Toto lze doporučit, neboť při změně sídla v rámci jedné obce nebude nutné zároveň měnit společenskou smlouvu.

ii. Údaj o firmě společnosti

Obchodní firmou je jméno, pod kterým je společnost zapsána v obchodním rejstříku (§ 423 odst. 1 NOZ). Obchodní firma musí být jedinečná a nesmí být zaměnitelná s obchodní firmou jiného podnikatele nebo působit klamavě (§ 424 NOZ).

iii. Určení předmětu podnikání nebo činnosti společnosti

Tím je například údaj o živnostenských listech, na jejichž základě společnost podniká, či o jiném oprávnění k podnikatelské činnosti, například k poskytování daňového poradenství, lékařské péče apod. Společnost s ručením omezeným může být založena i za jiným než podnikatelským účelem (srov. § 2 odst. 1a contrario).

iv. Údaje o společnících

Zákon vyžaduje, aby byl společník FO identifikován jménem a bydlištěm, společník PO obchodní firmou a jejím sídlem.

v. Údaje o podílech

Umožňuje-li společenská smlouva vznik více druhů podílů (srov. § 135), musejí být ve společenské smlouvě určeno jejich označení a podrobně vymezeny práva a povinnosti, které jsou s nimi spojeny.

Nahrávám...
Nahrávám...