• Pozor na podmínky odpočtu DPH

  24.2.2023, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Možnost odpočtu DPH – coby „vrácení” daně ze zdanitelných nákupů od jiných plátců – je nutná pro zajištění neutrality této nepřímé daně z hlediska jejich plátců. Dřívější „daň z obratu” zatěžovala výstupy firem bez ohledu na související vstupy – takže…
  více
  ZámekPřístupné pro: předplatitele

  Dotace pro podnikatele: co můžeme čekat v roce 2023, dočerpání OPPIK a OPTAK

  23.2.2023, Bc. et Bc. Ondřej Homola, Zdroj: Verlag Dashöfer
  V posledním čtvrtletí roku 2022 byly definitivně spuštěny první výzvy v novém opreačním programu, který pro podnikatele spravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu, totiž v programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP TAK). Spolu s ním probíhá také…
  více

  Silniční daň

  9.1.2023, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Silniční daň je upravena zákonem č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů. Ten byl zásadně upraven zákonem č. 142/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 16/1993 Sb., o dani…
  více
  ZámekPřístupné pro: předplatitele

  Odstupné, jeho zdanění a odvod pojistného

  8.1.2023, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Odstupné představuje určitou formu odškodnění za ztrátu zaměstnání, kterou zaměstnanec nezavinil. Příslušná úprava je obsažena zejména v § 67 a 68 ZP.
  více
  ZámekPřístupné pro: předplatitele

  Daňové a nedaňové náklady

  7.1.2023, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Další úpravy, které je nutné provést, spočívají ve vyloučení těch nákladů, které jsou sice ve výsledku hospodaření obsaženy, ale do daňového základu nepatří, a naopak promítnutí těch nákladů, které do základu daně patří, ale součástí výsledku hospodaření, a…
  více
  ZámekPřístupné pro: předplatitele

  Poplatník daně z příjmů, zdaňovací období

  7.1.2023, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Daň příjmů je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění. Společnost s ručením omezeným je v souladu s § 17 odst. 1 písm. a) ZDP poplatníkem daně z příjmů právnických osob.…
  více
  ZámekPřístupné pro: předplatitele

  Příjmy osvobozené od daně z příjmů

  6.1.2023, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  V dalším kroku je nutné ze základu daně vyloučit příjmy, které sice předmětem daně z příjmů jsou, ale zároveň jsou od této daně osvobozené. V případě poplatníků právnických osob jsou tyto příjmy vymezené v § 19 a § 19b ZDP. Obecně je možné konstatovat, že…
  více
  ZámekPřístupné pro: předplatitele

  Důchodové pojištění

  5.1.2023, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Důchodové pojištění je upraveno zákonem č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů; z tohoto pojištění se poskytují důchody přímé (důchody starobní a invalidní) a důchody odvozené (důchody pozůstalých, tj. důchody vdovské, vdovecké a…
  více
  ZámekPřístupné pro: předplatitele

  Odvody na sociální pojištění

  5.1.2023, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnavatel (společnost s ručením omezeným) odvádí pojistné na sociální pojištění jednak za své zaměstnance, jednak za sebe. Pojistné na sociální pojištění zahrnuje pojistné na sociální zabezpečení, kterým se rozumí pojistné na důchodové pojištění a pojistné…
  více
  ZámekPřístupné pro: předplatitele

  Základní prvky důchodového pojištění

  5.1.2023, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Protože zásadní význam pro vyměření přímých důchodů mají doby pojištění, důchodový věk a výpočtový základ, bude nejprve pojednáno o těchto základních prvcích. Doby pojištění a podklady pro stanovení výpočtového základu přitom evidují zaměstnavatelé a správnost…
  více
  ZámekPřístupné pro: předplatitele

  Mzda a odměňování za práci zaměstnanců s. r. o.

  5.1.2023, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Každému zaměstnanci společnosti s ručením omezeným náleží za vykonanou práci mzda, případně odměna z dohod. Vyplacení mzdy je tedy vázáno na faktický výkon práce ze strany zaměstnance, nikoliv na pouhou existenci pracovněprávního vztahu. Z tohoto principu…
  více
  ZámekPřístupné pro: předplatitele

  Invalidní důchod

  4.1.2023, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Pojištěnec má nárok na invalidní důchod, jestliže nedosáhl věku 65 let a stal se:
  více
  ZámekPřístupné pro: předplatitele

  Dlouhodobé ošetřovné

  4.1.2023, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Dlouhodobé ošetřovné je dávkou nemocenského pojištění a bylo zavedeno od 1. června 2018. Nárok na dlouhodobé ošetřovné má pojištěnec, tj. zaměstnanec nebo OSVČ, který je účasten nemocenského pojištění a který pečuje o osobu, která byla propuštěna…
  více
  ZámekPřístupné pro: předplatitele

  Zdravotní pojištění společníků

  4.1.2023, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zdravotní pojištění je upraveno zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění; pojistné na zdravotní pojištění upravuje zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. Společníci mají pro účely zdravotního pojištění postavení…
  více
  ZámekPřístupné pro: předplatitele

  Sankce zaměstnavatelům za nesplnění jejich povinností

  4.1.2023, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Stanoveným povinnostem zaměstnavatelů koresponduje postih při porušení těchto povinností. Tento postih spočívá v pokutách za přestupek a v povinnosti nahradit neprávem vyplacené částky…
  více
  ZámekPřístupné pro: předplatitele

  Náklady na pohonné hmoty

  4.1.2023, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  S používáním automobilů je spojena řada nákladů, které mají provozní charakter, a u kterých je nutné dobře posoudit jejich případnou daňovou účinnost. Velkou skupinu těchto nákladů představují náklady na pohonné hmoty (dále jen „PHM”).…
  více
  ZámekPřístupné pro: předplatitele

  Automobil a cestovní náhrady

  4.1.2023, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  V praxi se lze celkem běžně setkat s případy, kdy s. r. o. využívá vypůjčené vozidlo. Institut výpůjčky je upraven v § 2193 a násl. NOZ, smlouvou o výpůjčce půjčitel přenechává vypůjčiteli nezuživatelnou věc a zavazuje se mu umožnit její bezplatné dočasné…
  více
  ZámekPřístupné pro: předplatitele

  Odvody na zdravotní pojištění

  4.1.2023, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Plátcem pojistného na zdravotní pojištění (zákony o zdravotním pojištění neužívají termín poplatník) jsou jednak zaměstnanci, jednak jejich zaměstnavatelé; ve stanovených případech je plátcem stát. Vymezení zaměstnanců a zaměstnavatelů je přitom jiné než u…
  více
  ZámekPřístupné pro: předplatitele

  Povinnosti zaměstnavatelů

  3.1.2023, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  ZámekPřístupné pro: předplatitele

  Vymezení zaměstnavatele

  3.1.2023, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnavatelem se pro účely důchodového pojištění rozumí právnická nebo fyzická osoba, která zaměstnává jiné fyzické osoby nebo k níž jsou fyzické osoby ve vztahu, který zakládá účast na důchodovém pojištění, a organizační složka státu. Z předpisů důchodového…
  více
  ZámekPřístupné pro: předplatitele

  Starobní důchod

  3.1.2023, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Pojištěnec má nárok na starobní důchod, jestliže získal potřebnou dobu pojištění a dosáhl stanoveného věku, popřípadě splňuje další podmínky stanovené v zákoně o důchodovém pojištění. Podmínky nároku na starobní důchod se liší podle druhu starobního důchodu.…
  více
  ZámekPřístupné pro: předplatitele

  Sociální pojištění společníků

  1.1.2023, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Sociální pojištění zahrnuje obecně nemocenské pojištění, které upravuje zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, a důchodové pojištění, které upravuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Pojistné na sociální pojištění upravuje zákon č. 589/1992…
  více
  ZámekPřístupné pro: předplatitele

  Odpočet DPH - plný, částečný nebo žádný?

  10.11.2022, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer
  V úvodním shrnutí pravidel DPH pro manažery jsme uvedli, že možnost odpočtu DPH – coby „vrácení” daně ze zdanitelných nákupů od jiných plátců – je jedinou výhodou plátce. Jde však o benefit natolik významný, že enormní administrativa a stále těžší břemeno…
  více
  ZámekPřístupné pro: předplatitele

  Daňové změny od října 2022

  31.10.2022, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Tento příspěvek informuje o legislativních a metodických změnách v oblasti daňové a dalších souvisejících oblastech. Nejdříve se zaměříme na předpisy zveřejněné ve Sbírce zákonů a následně na další materiály, zejména materiály zveřejněné na stránkách…
  více
  ZámekPřístupné pro: předplatitele

  Připravovaná novela zákoníku práce

  4.10.2022, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  V současné době bylo zveřejněno navržené znění připravované novely zákoníku práce, která je nicméně teprve v meziresortním připomínkovém řízení. Důvodem připravované novelizace zákoníku práce je především transpozice dvou evropských směrnic, a to směrnice…
  více
  ZámekPřístupné pro: předplatitele

  Kdy hrozí ručení za DPH dodavatele?

  7.9.2022, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Podle mých zkušeností mívají dlouhodobě úspěšní manažeři směsici sovy, lišky a pitbulla. A v této kapitole si ukážeme, že tyto vlastnosti firmě přijdou náramně vhod, asi nečekaně také v případě DPH. Jde sice zdánlivě pouze o jednu z bezpočtu administrativních…
  více
  ZámekPřístupné pro: předplatitele

  Cestovní náhrady

  22.8.2022, JUDr. Jan Horecký, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer
  S pracovními cestami je úzce spojena i povinnost zaměstnavatele poskytovat zaměstnancům stravné a náhrady, které se zaměstnanci poskytují v souvislosti s výkonem práce (cestovní náhrady). Zaměstnavatel je podle zákoníku práce povinen poskytovat zaměstnanci…
  více
  ZámekPřístupné pro: předplatitele

  Jednatel jako plátce DPH s nárokem odpočet daně

  10.6.2022, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Víte, jak zaručeně odlišíte opravdového znalce daní od laika nebo daňového kutila? Zeptejte se jich, co je největší problém dnešních daní. Laik obvykle odpoví, že jsou moc vysoké, samouk si povzdechne, že jsou příliš složité a neustále se mění, ovšem jen…
  více
  ZámekPřístupné pro: předplatitele

  Novinky daňové a v souvisejících oblastech v roce 2022

  4.6.2022, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Nejdříve bychom upozornili na navrhované změny daňových zákonů, které jsou zatím v připomínkovém řízení, ale v krátké době pravděpodobně zamíří do poslanecké sněmovny a jedná se o změny významné. Jedná se o návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti…
  více
  ZámekPřístupné pro: předplatitele

  DPH pro manažery s. r. o.

  9.5.2022, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Hlavním úkolem manažera je obchodní vedení firmy na nejvyšší „konečné” úrovni jejího strategického i operativního řízení. Obrazně řečeno točí kormidlem, aby s. r. o. plula ke světlým zítřkům a vyhnula se hrozbám Charybdy a Scylly. Nemůže se rozptylovat topením…
  více
  ZámekPřístupné pro: předplatitele

  Daňové souvislosti obchodního podílu

  6.4.2022, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Podíl představuje účast společníka v obchodní korporaci a práva a povinnosti z této účasti plynoucí. Každý společník může mít pouze 1 podíl v téže obchodní korporaci. Základem pro stanovení podílu společníka v s. r. o. je jeho vklad. Jak totiž vyplývá z § 133…
  více
  ZámekPřístupné pro: předplatitele

  Národní plán obnovy - nejbližší výzvy pro podnikatele

  22.2.2022, Bc. et Bc. Ondřej Homola, Zdroj: Verlag Dashöfer
  V poslední době jsou média plná článků o výzvách za miliardy korun na nejrůznější aktivity. „Stát bude přispívat na elektromobily”, „zájem o elektropanely je rekordní a o dotace na ně také” a podobně. Je zmiňován také obrovský přetlak na straně poptávky a…
  více
  ZámekPřístupné pro: předplatitele

  Daňové přiznání

  5.2.2022, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Daňové přiznání právnických osob se podává za okolností vymezených v § 38m ZDP. Obecně je možné konstatovat, že daňové přiznání je s. r. o. povinna podat vždy, i v případě, kdy je vykázán základ daně ve výši nula nebo je vykázána daňová ztráta. Je tedy…
  více
  ZámekPřístupné pro: předplatitele

  Položky odčitatelné od základu daně

  4.2.2022, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Základ daně lze dále snížit o odčitatelné položky, kterými jsou daňová ztráta, odpočet na podporu výzkumu a vývoje nebo odpočet na podporu odborného vzdělávání. Základ daně lze dále snížit o hodnotu bezúplatného plnění poskytnutého na stanovené, zpravidla…
  více
  ZámekPřístupné pro: předplatitele

  Modernizace evropských předpisů o ochraně spotřebitelů

  1.2.2022, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Na podzim 2021 se uskutečnily volby do Poslanecké sněmovny. Skončilo tak její předchozí volební období. Znamená to, že všechny návrhy zákonů, jejichž projednávání nebylo řádně ukončeno, již nebudou dále projednávány. Pokud je chce jejich navrhovatel prosadit,…
  více
  ZámekPřístupné pro: předplatitele

  Zdanění příjmů jednatelů

  31.1.2022, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Příjmy za práci jednatelů s. r. o. jsou příjmem ze závislé činnosti podle § 6 odst. 1 písm. c) ZDP, jedná se o odměny člena orgánu právnické osoby, v souladu s § 44 odst. 5 ZOK je statutárním orgánem společnosti s ručením omezeným každý jednatel, ledaže…
  více
  ZámekPřístupné pro: předplatitele

  Přehled změn právních předpisů od roku 2022

  31.1.2022, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Nejdříve začněme předpisy, které byly zveřejněné ve Sbírce zákonů.
  více
  ZámekPřístupné pro: předplatitele

  Automobil a daňové odpisy

  28.1.2022, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Dalším významným daňovým nákladem souvisejícím s provozem automobilu jsou daňové odpisy. Jejich úprava je obsažena v § 26 až 33 ZDP a významná je dále příloha č. 1 ZDP, která obsahuje rozdělení hmotného majetku do odpisových skupin.…
  více
  ZámekPřístupné pro: předplatitele

  Změny v pravidlech uplatňování DPH u e-commerce

  18.10.2021, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Od 1. října 2021 dochází k novele zákona o dani z přidané hodnoty, která je zaměřena zejména na nová pravidla v oblasti elektronického obchodování a zavedení systému One Stop Shop. Tyto změny se dotýkají zejména prodejců zboží uskutečňujících přeshraniční…
  více
  ZámekPřístupné pro: předplatitele

  Digitální podnik a digitalizace

  27.9.2021, Bc. et Bc. Ondřej Homola, Zdroj: Verlag Dashöfer
  V polovině srpna byla vyhlášena dlouho očekávaná a avizovaná výzva PO-4 „ICT a sdílené služby V. Výzva – Digitální podnik” na HW a SW, která je určena pro malé a střední podniky. Výzva je průběžná, nezáleží tolik na počtu získaných bodů, ale na datu podání…
  více
  ZámekPřístupné pro: předplatitele

  Současné dotační příležitosti pro s. r. o.

  19.9.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  ZámekPřístupné pro: předplatitele