• Vojenský průmysl

  6.5.2023, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  ZámekPřístupné pro: předplatitele

  Věda, výzkum a vzdělávání

  6.5.2023, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  ZámekPřístupné pro: předplatitele

  Výrobní průmysl

  6.5.2023, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  ZámekPřístupné pro: předplatitele

  Potravinářský průmysl

  5.5.2023, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  ZámekPřístupné pro: předplatitele

  Výroba, produkce a distribuce chemických látek

  5.5.2023, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  ZámekPřístupné pro: předplatitele

  Problémy s DPH u dlouhodobého majetku

  4.5.2023, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer
  S pojmem dlouhodobý majetek (také „DM”) se v zákoně č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH”) setkáme 50krát. Jedná se o legislativní zkratku zahrnující různá aktiva dlouhodobé spotřeby, ale kupodivu také i jejich technická…
  více
  ZámekPřístupné pro: předplatitele

  Nakládání s odpady

  4.5.2023, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  ZámekPřístupné pro: předplatitele

  Poštovní a kurýrní služby

  4.5.2023, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  ZámekPřístupné pro: předplatitele

  Veřejná správa

  3.5.2023, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  ZámekPřístupné pro: předplatitele

  Vesmírný průmysl

  3.5.2023, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  ZámekPřístupné pro: předplatitele

  Pitná voda a odpadní voda (vodní hospodářství)

  2.5.2023, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  ZámekPřístupné pro: předplatitele

  Digitální infrastruktura a služby

  2.5.2023, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  ZámekPřístupné pro: předplatitele

  Bankovnictví a infrastruktura finančních trhů

  28.4.2023, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  ZámekPřístupné pro: předplatitele

  Zdravotnictví

  28.4.2023, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  ZámekPřístupné pro: předplatitele

  Koho se týká směrnice NIS 2?

  27.4.2023, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  V lednu 2023 vstoupila v platnost směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2555 ze dne 14. prosince 2022 o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti v Unii a o změně nařízení (EU) č. 910/2014 a směrnice (EU) 2018/1972 a o…
  více
  ZámekPřístupné pro: předplatitele

  Energetika

  27.4.2023, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  ZámekPřístupné pro: předplatitele

  Směrnice EU o kybernetické bezpečnosti

  27.4.2023, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  ZámekPřístupné pro: předplatitele

  Doprava

  27.4.2023, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  ZámekPřístupné pro: předplatitele

  Pozor na podmínky odpočtu DPH

  24.2.2023, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Možnost odpočtu DPH – coby „vrácení” daně ze zdanitelných nákupů od jiných plátců – je nutná pro zajištění neutrality této nepřímé daně z hlediska jejich plátců. Dřívější „daň z obratu” zatěžovala výstupy firem bez ohledu na související vstupy – takže…
  více
  ZámekPřístupné pro: předplatitele

  Dotace pro podnikatele: co můžeme čekat v roce 2023, dočerpání OPPIK a OPTAK

  23.2.2023, Bc. et Bc. Ondřej Homola, Zdroj: Verlag Dashöfer
  V posledním čtvrtletí roku 2022 byly definitivně spuštěny první výzvy v novém opreačním programu, který pro podnikatele spravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu, totiž v programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP TAK). Spolu s ním probíhá také…
  více

  Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 40

  15.1.2023, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  ZámekPřístupné pro: předplatitele

  Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 149

  15.1.2023, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  ZámekPřístupné pro: předplatitele

  Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 146

  15.1.2023, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  ZámekPřístupné pro: předplatitele

  Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 77

  15.1.2023, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  ZámekPřístupné pro: předplatitele

  Silniční daň

  9.1.2023, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Silniční daň je upravena zákonem č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů. Ten byl zásadně upraven zákonem č. 142/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 16/1993 Sb., o dani…
  více
  ZámekPřístupné pro: předplatitele

  Odstupné, jeho zdanění a odvod pojistného

  8.1.2023, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Odstupné představuje určitou formu odškodnění za ztrátu zaměstnání, kterou zaměstnanec nezavinil. Příslušná úprava je obsažena zejména v § 67 a 68 ZP.
  více
  ZámekPřístupné pro: předplatitele

  Daňové a nedaňové náklady

  7.1.2023, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Další úpravy, které je nutné provést, spočívají ve vyloučení těch nákladů, které jsou sice ve výsledku hospodaření obsaženy, ale do daňového základu nepatří, a naopak promítnutí těch nákladů, které do základu daně patří, ale součástí výsledku hospodaření, a…
  více
  ZámekPřístupné pro: předplatitele

  Poplatník daně z příjmů, zdaňovací období

  7.1.2023, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Daň příjmů je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění. Společnost s ručením omezeným je v souladu s § 17 odst. 1 písm. a) ZDP poplatníkem daně z příjmů právnických osob.…
  více
  ZámekPřístupné pro: předplatitele

  Příjmy osvobozené od daně z příjmů

  6.1.2023, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  V dalším kroku je nutné ze základu daně vyloučit příjmy, které sice předmětem daně z příjmů jsou, ale zároveň jsou od této daně osvobozené. V případě poplatníků právnických osob jsou tyto příjmy vymezené v § 19 a § 19b ZDP. Obecně je možné konstatovat, že…
  více
  ZámekPřístupné pro: předplatitele

  Mzda a odměňování za práci zaměstnanců s. r. o.

  5.1.2023, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Každému zaměstnanci společnosti s ručením omezeným náleží za vykonanou práci mzda, případně odměna z dohod. Vyplacení mzdy je tedy vázáno na faktický výkon práce ze strany zaměstnance, nikoliv na pouhou existenci pracovněprávního vztahu. Z tohoto principu…
  více
  ZámekPřístupné pro: předplatitele

  Odvody na sociální pojištění

  5.1.2023, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnavatel (společnost s ručením omezeným) odvádí pojistné na sociální pojištění jednak za své zaměstnance, jednak za sebe. Pojistné na sociální pojištění zahrnuje pojistné na sociální zabezpečení, kterým se rozumí pojistné na důchodové pojištění a pojistné…
  více
  ZámekPřístupné pro: předplatitele

  Důchodové pojištění

  5.1.2023, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Důchodové pojištění je upraveno zákonem č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů; z tohoto pojištění se poskytují důchody přímé (důchody starobní a invalidní) a důchody odvozené (důchody pozůstalých, tj. důchody vdovské, vdovecké a…
  více
  ZámekPřístupné pro: předplatitele

  Základní prvky důchodového pojištění

  5.1.2023, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Protože zásadní význam pro vyměření přímých důchodů mají doby pojištění, důchodový věk a výpočtový základ, bude nejprve pojednáno o těchto základních prvcích. Doby pojištění a podklady pro stanovení výpočtového základu přitom evidují zaměstnavatelé a správnost…
  více
  ZámekPřístupné pro: předplatitele

  Odvody na zdravotní pojištění

  4.1.2023, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Plátcem pojistného na zdravotní pojištění (zákony o zdravotním pojištění neužívají termín poplatník) jsou jednak zaměstnanci, jednak jejich zaměstnavatelé; ve stanovených případech je plátcem stát. Vymezení zaměstnanců a zaměstnavatelů je přitom jiné než u…
  více
  ZámekPřístupné pro: předplatitele

  Sankce zaměstnavatelům za nesplnění jejich povinností

  4.1.2023, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Stanoveným povinnostem zaměstnavatelů koresponduje postih při porušení těchto povinností. Tento postih spočívá v pokutách za přestupek a v povinnosti nahradit neprávem vyplacené částky…
  více
  ZámekPřístupné pro: předplatitele

  Zdravotní pojištění společníků

  4.1.2023, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zdravotní pojištění je upraveno zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění; pojistné na zdravotní pojištění upravuje zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. Společníci mají pro účely zdravotního pojištění postavení…
  více
  ZámekPřístupné pro: předplatitele

  Náklady na pohonné hmoty

  4.1.2023, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  S používáním automobilů je spojena řada nákladů, které mají provozní charakter, a u kterých je nutné dobře posoudit jejich případnou daňovou účinnost. Velkou skupinu těchto nákladů představují náklady na pohonné hmoty (dále jen „PHM”).…
  více
  ZámekPřístupné pro: předplatitele

  Dlouhodobé ošetřovné

  4.1.2023, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Dlouhodobé ošetřovné je dávkou nemocenského pojištění a bylo zavedeno od 1. června 2018. Nárok na dlouhodobé ošetřovné má pojištěnec, tj. zaměstnanec nebo OSVČ, který je účasten nemocenského pojištění a který pečuje o osobu, která byla propuštěna…
  více
  ZámekPřístupné pro: předplatitele

  Invalidní důchod

  4.1.2023, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Pojištěnec má nárok na invalidní důchod, jestliže nedosáhl věku 65 let a stal se:
  více
  ZámekPřístupné pro: předplatitele

  Automobil a cestovní náhrady

  4.1.2023, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  V praxi se lze celkem běžně setkat s případy, kdy s. r. o. využívá vypůjčené vozidlo. Institut výpůjčky je upraven v § 2193 a násl. NOZ, smlouvou o výpůjčce půjčitel přenechává vypůjčiteli nezuživatelnou věc a zavazuje se mu umožnit její bezplatné dočasné…
  více
  ZámekPřístupné pro: předplatitele

  Starobní důchod

  3.1.2023, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Pojištěnec má nárok na starobní důchod, jestliže získal potřebnou dobu pojištění a dosáhl stanoveného věku, popřípadě splňuje další podmínky stanovené v zákoně o důchodovém pojištění. Podmínky nároku na starobní důchod se liší podle druhu starobního důchodu.…
  více
  ZámekPřístupné pro: předplatitele

  Povinnosti zaměstnavatelů

  3.1.2023, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  ZámekPřístupné pro: předplatitele

  Vymezení zaměstnavatele

  3.1.2023, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnavatelem se pro účely důchodového pojištění rozumí právnická nebo fyzická osoba, která zaměstnává jiné fyzické osoby nebo k níž jsou fyzické osoby ve vztahu, který zakládá účast na důchodovém pojištění, a organizační složka státu. Z předpisů důchodového…
  více
  ZámekPřístupné pro: předplatitele

  Sociální pojištění společníků

  1.1.2023, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Sociální pojištění zahrnuje obecně nemocenské pojištění, které upravuje zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, a důchodové pojištění, které upravuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Pojistné na sociální pojištění upravuje zákon č. 589/1992…
  více
  ZámekPřístupné pro: předplatitele

  Odpočet DPH - plný, částečný nebo žádný?

  10.11.2022, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer
  V úvodním shrnutí pravidel DPH pro manažery jsme uvedli, že možnost odpočtu DPH – coby „vrácení” daně ze zdanitelných nákupů od jiných plátců – je jedinou výhodou plátce. Jde však o benefit natolik významný, že enormní administrativa a stále těžší břemeno…
  více
  ZámekPřístupné pro: předplatitele

  Daňové změny od října 2022

  31.10.2022, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Tento příspěvek informuje o legislativních a metodických změnách v oblasti daňové a dalších souvisejících oblastech. Nejdříve se zaměříme na předpisy zveřejněné ve Sbírce zákonů a následně na další materiály, zejména materiály zveřejněné na stránkách…
  více
  ZámekPřístupné pro: předplatitele

  Připravovaná novela zákoníku práce

  4.10.2022, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  V současné době bylo zveřejněno navržené znění připravované novely zákoníku práce, která je nicméně teprve v meziresortním připomínkovém řízení. Důvodem připravované novelizace zákoníku práce je především transpozice dvou evropských směrnic, a to směrnice…
  více
  ZámekPřístupné pro: předplatitele