Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 613

1.11.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.3.1.1.5
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 613

Mgr. Pavla Krejčí

[Promlčení práva na výživné]

Komentované ustanovení převzalo právní úpravu dříve obsaženou v § 98 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině.

Druhy výživného

NOZ upravuje následující druhy výživného:

−výživné mezi manžely (§ 697 odst. 1),

−výživné rozvedeného manžela (§ 760),

−výživné mezi rodiči a dětmi a předky a potomky (§ 915 a násl.),

−výživné neprovdané matce (§ 920).

Obecná ustanovení o výživném jsou obsažena v § 920 až § 923. Podle nich platí, že výživné se plní v pravidelných dávkách a je splatné vždy měsíc dopředu, ledaže soud rozhodl jinak nebo se osoba výživou povinná dohodla s osobou oprávněnou jinak. Výživné lze přiznat jen ode dne zahájení soudního řízení; to neplatí u výživného pro děti, kterým lze přiznat výživné za dobu nejdéle tří let zpět ode dne zahájení soudního řízení.

Výživné jako osobní právo

„Dikce zákona explicitně stanoví, že právo na výživné se nepromlčuje. Právo na výživné je tak první výjimkou, kterou zákonodárce stanovuje ve smyslu § 611, podle něhož se promlčují všechna práva majetková s výjimkou případů stanovených zákonem.”1

Promlčitelnost opětujících se plnění

Co se však promlčuje, jsou již jednotlivá opětující se plnění, která mají již majetkový charakter (výživné jako nárok má charakter osobního práva). „Na rozdíl od plnění dílčího není opakující se plnění vymezeno celkovou výší (rozsahem celého plnění), nýbrž pouze určením jednotlivých v budoucnu splatných dávek (např. výživné, nájemné nebo pojistné).” (rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 32 Odo 616/2005 ze dne 28. března 2006).

Plynutí promlčecí lhůty

Promlčecí lhůta každé jednotlivé splátky výživného začíná plynout okamžikem, kdy se tato splátka stala splatnou. Jak již bylo uvedeno výše, tak jednotlivé splátky výživného jsou splatné vždy měsíc dopředu, ledaže soud rozhodl jinak nebo se osoba výživou povinná dohodla s osobou oprávněnou jinak. Pokud je výživné přiznáno pravomocným rozhodnutím, pak se promlčuje ve lhůtě podle § 640, tedy ve lhůtě deseti let ode dne, kdy mělo být podle rozhodnutí plněno. Pokud bylo výživné poskytováno pouze na základě dohody oprávněného a povinného subjektu, platí obecná promlčecí lhůta podle § 629, která je tříletá.

Při plnění výživného budou velmi často navíc dány překážky pro běh promlčecí lhůty podle § 646 (překážka pro běh promlčecí lhůty mezi manželi, osobami žijícími ve společné domácnosti, zákonným zástupcem a zastoupeným apod.).

Zvláštní úprava pro registrované partnery

Zvláštní úprava výživného a jeho promlčení je obsažena v zákoně č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství. Ustanovení § 12 odst. 5, zákona č. 115/2006 Sb. však obsahuje ve vztahu k promlčení prakticky stejnou úpravu, jaká je obsažena v komentovaném ustanovení.

Judikatura

1. Rozsudok Najvyššieho súdu SSR sp. zn. 6 Cz 145/70 z 10. října 1971

Z hľadiska premlčania, uplatneného námietkou povinného pri súdnom výkone rozhodnutia na