Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 628

1.11.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.3.1.1.11.10
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 628

Mgr. Pavla Krejčí

[Promlčení práva, které musí být uplatněno u příslušné osoby]

Předobrazem tohoto ustanovení byl § 102 ObčZ, který NOZ téměř doslovně převzal (až na drobné formulační odchylky). Ustanovení stanovuje promlčecí dobu pro práva, která je nejprve nutná uplatnit nikoliv u soudu, ale u určité osoby. Taková povinnost může být stanovena jak smluvně, tak i zákonem.

Účel ustanovení

„Aplikace tohoto ustanovení se tedy netýká každého subjektivního práva, které vyplývá z obligačního právního vztahu, ale aplikuje se právě tam, kde je vhodné umožnit povinnému subjektu, aby plnil své povinnosti vůči oprávněnému dobrovolně, bez zásahu autoritativní moci státu. Jde zejména o situace, kdy se povinný subjekt dozví o své povinnosti vůči oprávněnému zpravidla až tehdy, když ho oprávněný subjekt vyzve k plnění.”1

Typickým příkladem takových práv jsou práva z vadného plnění – např. § 2172„Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc koupena.” Takové ustanovení tedy musí obsahovat příkaz nejprve uplatnit právo u konkrétní osoby. Pokud ustanovení definici konkrétní osoby neobsahuje a pouze hovoří o uplatnění práva (např. § 2200 – práva půjčitele a vypůjčitele musejí být uplatněna do tří měsíců od vrácení věci, jinak je soud nepřizná…), pak se na takovou lhůtu komentované ustanovení nevztahuje a práva musejí být v zákonem stanovené lhůtě uplatněna u soudu či jiného zákonem stanoveného orgánu.

Běh promlčecí lhůty

„Akt uplatnění práva je jednostranným hmotněprávním jednáním, které musí dojít do dispozice povinného, až tímto okamžikem se stává účinným (§ 570 odst. 1),”2 nepostačí tedy pouze předat v zákonem či smlouvou