Input:

0.12 Kompenzační bonus pro společníky malých s. r. o.

1.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

0.12
Kompenzační bonus pro společníky malých s. r. o.

Ing. Zdeněk Morávek

Poskytování kompenzačního bonusu je v současné době upraveno zákonem č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon”). Stávající podoba kompenzačního bonusu nicméně nedopadala na společníky malých společností s ručením omezeným založeným za účelem zisku, ačkoliv se jejich činnost v praxi často materiálně příliš neodlišuje od samostatné výdělečné činnosti. Novela provedená zákonem č. 262/2020 Sb., by měla tuto situaci napravit.

Cílem navrhovaného opatření je prostřednictvím kompenzačního bonusu zmírnit dopady událostí souvisejících se vznikem a rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na společníky vybraných společností s ručením omezeným, jejichž činnost byla v důsledku těchto událostí úplně či částečně utlumena, a tedy došlo k zásadnímu nebo výraznému negativnímu zásahu do jejich podnikání. Opatření by mělo být zacíleno na případy těch společností, jejichž charakter činnosti se do značené míry blíží výkonu samostatné výdělečné činnosti.

Základní konstrukční prvky kompenzačního bonusu, tedy především jeho výše, rozvržení a délka bonusového období a posouzení dopadu aktuálních událostí spojených s koronavirem na ekonomickou činnost subjektu kompenzačního bonusu, jsou přebírány též pro případ společníků vybraných společností s ručením omezeným. Zachovány jsou i postupy správy kompenzačního bonusu. Tyto podmínky jsou částečně navázány na osobu společníka a částečně na společnost jako takovou s tím, že subjektem kompenzačního bonusu je vždy společník jako fyzická osoba, což vylučuje možnost zneužití v podobě neoprávněného čerpání kompenzačního bonusu prostřednictvím právnické osoby, která bude následně zrušena.

Dále jsou řešeny možné kolize podpory, a to jak ve vztahu ke kompenzačnímu bonusu pro osoby samostatně výdělečně činné, resp. pro případ, že osoba je společníkem ve více společnostech, tak ve vztahu k jiným formám podpory (viz program Antivirus poskytovaný subjektům disponujícím zaměstnanci).

Nově tedy platí, že o kompenzační bonus mohou požádat i společníci společnosti s ručením omezeným založené za účelem dosažení zisku. Je potřeba zdůraznit, že s. r. o. mohou být založeny i za jiným, nepodnikatelským, účelem, na tyto s. r. o. se ale možnost čerpat kompenzační bonus nevztahuje. Současně je pro tuto společnost stanovena podmínka počtu společníků – musí být nejvýše dva, tito společníci musí být fyzickými osobami a jejich podíl není představován kmenovým listem. Více než dva mohou být společníci pouze v případě, že se jedná o společníky, kteří jsou členy jedné rodiny, i v tomto případě je stanovena podmínka, že jejich podíl není představován kmenovým listem.

S. r. o. má dva společníky fyzické osoby a jednoho společníka právnickou osobu, také s. r. o. Otázkou je, zda tito společníci mohou žádat o kompenzační bonus.

V tomto případě nemohou, protože není splněno, že společnost má nejvýše dva společníky, a navíc je jeden ze společníků právnická osoba.

S. r. o. má dva společníky, jednu fyzickou osobu a jednu právnickou osobu, také s. r. o. Otázkou je, zda tento společník, který je fyzickou osobou, může požádat o kompenzační bonus.

V tomto případě nemůže, protože je sice splněna podmínka nejvýše dvou společníků, ale není splněno, že se jedná pouze o fyzické osoby.

S. r. o. má čtyři společníky, všechno to jsou sourozenci. Otázkou je, zda mohou tito společníci požádat o kompenzační bonus.

V tomto případě sice není splněna podmínka nejvýše dvou společníků, nicméně tato podmínka se neuplatní v případě, že se jedná o členy jedné rodiny, což je v tomto případě splněno. Při splnění dalších podmínek je tedy možné o kompenzační bonus požádat.

Doplňme, že pro účely kompenzačního bonusu se členy jedné rodiny rozumí příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle zákona upravujícího registrované partnerství.

Omezující podmínka počtu se ale týká pouze společníků, nikoliv zaměstnanců, jejich počet není důležitý.

S. r. o. má jednoho společníka fyzickou osobu, samotná s. r. o. zaměstnává 10 zaměstnanců. I v tomto případě platí, že společník může požádat při splnění ostatních podmínek o kompenzační bonus, zákon pamatuje na maximální počet společníků, zatímco počet řadových zaměstnanců nehraje roli.

Výše uvedené podmínky musí být splněny k 12. březnu 2020, čímž má být zamezeno zneužití účelovým zakládáním společností.

Analogicky jako v případě OSVČ je nárok na kompenzační bonus vyloučen v případě, kdy společník současně vykonává činnost jako zaměstnanec a z této činnosti je účasten nemocenského pojištění. Samozřejmě s výjimkou zaměstnání ve společnosti s ručením omezeným, které je společníkem. K tomuto případu zaměstnání tedy nebude přihlíženo při posuzování splnění dané podmínky.

Společník je interesován ve třech s. r. o. Ve společnosti č. 1 však není společníkem, je zde pouze zaměstnancem a na základě zaměstnání je účasten nemocenského pojištění. Ve společnosti č. 2 a 3 je společníkem i zaměstnancem. O kompenzační bonus žádá v souvislosti s výkonem činnosti společnosti č. 3, jejíž činnost byla v důsledku situace související s koronavirem omezena. Činnost společnosti č. 1 a 2 nebyla situací významněji dotčena. Má na kompenzační bonus nárok?

Společník není subjektem kompenzačního bonusu, neboť vykonával činnost, v jejímž důsledku byl účasten nemocenského pojištění jako zaměstnanec (byl v rozporu s § 2 odst. 2 písm. b) zákona o kompenzačním bonusu zaměstnán ve společnosti č. 1, kde není současně společníkem, tuto činnost lze vyhodnotit jako zaměstnání u kteréhokoli jiného zaměstnavatele). Ačkoli tedy předmět kompenzačního bonusu existuje, protože činnost společnosti č. 3 byla významně omezena, kompenzační bonus nebude přiznán, neboť nebyly naplněny podmínky stanovené pro subjekt kompenzačního bonusu.

Další podmínka pro posouzení, kdo může být subjektem kompenzačního bonusu v kontextu společníků předmětných společností s ručením omezeným, se váže k daňové rezidenci těchto osob. Pro tyto případy se stanoví dvě možné podmínky, přičemž splnění alespoň jedné z nich je dostačující. První skupinou osob, které mohou být subjekty kompenzačního bonusu, jsou fyzické osoby, které jsou českými daňovými rezidenty ke 12. březnu 2020. Druhou skupinou osob jsou ti, kteří v rozhodný den nejsou daňovými rezidenty České republiky, avšak kteří současně předpokládají, že splní všechny podmínky pro uplatnění snížení daně za zdaňovací období roku 2020 podle § 35ba ZDP. U těchto osob je rovněž patrná silná vazba na příjmy ze zdrojů na území České republiky a tím pádem daňová vazba na Českou republiku. Doplňme, že v případě daňového nerezidenta se jedná o podmínku nejméně 90 % příjmů ze zdrojů na území ČR.

Společník s. r. o., která byla založena v roce 2006 tímto společníkem, vykonává práci pouze pro tuto společnost. Jedná se o daňového rezidenta ČR. Jiný společník v této s. r. o. nefiguruje.

V tomto případě budou všechny podmínky splněny, ke 12. 3. 2020 platí, že s. r. o. má jednoho společníka, který je českým daňovým rezidentem. Kromě výkonu činnosti pro tuto s. r. o. nevykonává společník žádnou jinou činnost jako zaměstnanec, která by zakládala účast na nemocenském pojištění.

Dále musí být splněny podmínky, které vyloučí z okruhu podpořených společností také společnosti, které mají ekonomické či jiné problémy. Subjektem kompenzačního bonusu tak nemůže být společník společnosti s ručením omezeným, která v bonusovém období byla v úpadku nebo v likvidaci nebo byla nespolehlivým plátcem nebo nespolehlivou osobou podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty, tedy v souladu s § 106a a násl. ZDPH.

Poslední podmínky se vztahují k samotné společnosti, jejíž společník žádá o kompenzační bonus. Je stanovena minimální výše obratu této společnosti, a to na částku 180 000 Kč za zdaňovací období. Požadavek dosažení minimálního obratu uvedenou společností má fungovat jako forma garance toho, že se jedná o společnost elementárně životaschopnou a vyvíjející ekonomickou aktivitu alespoň v minimálním přiměřeném rozsahu. Jako kritérium tak byla vybrána adekvátní částka, reflektující jak měsíční výši kompenzačního bonusu (15 000 Kč), tak do značné míry i souhrn minimální mzdy za 12 měsíců (13 350 Kč měsíčně v roce 2019). Smyslem tohoto omezení je vyloučit možnost, aby čerpali bonus společníci těch společností, které nejsou aktivní, nevykonávají hospodářskou činnost nebo ji vykonávají jen velice omezeně, takže jejich společníci museli mít již dříve také jiné zdroje příjmů.

Posuzuje se obrat za skončené zdaňovací období daně z příjmů právnických osob bezprostředně předcházející bonusovému období.

Pokud budeme předpokládat, že zdaňovacím obdobím je kalendářní rok, potom se bude obrat posuzovat za kalendářní rok 2019, protože to je skončené zdaňovací období, které bezprostředně předchází bonusovému období.

Pokud ale budeme předpokládat, že zdaňovacím obdobím je hospodářský rok od 1. 9. do 31. 8., potom budeme obrat posuzovat za zdaňovací období od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019.

Obrat je vymezen účetními předpisy, ročním úhrnem čistého obratu se rozumí výše výnosů snížená o prodejní slevy.

Pokud se jedná o společnost, která vznikla a dosud nevykazuje žádné skončené zdaňovací období, podmínky jsou splněny, pokud společnost předpokládá, že tento obrat bude dosažen.

Doplňme, že se nepředpokládá, že by společnost nějakým způsobem výši svého obratu prokazovala.

Další podmínkou pro vznik nároku na kompenzační bonus vztahující se k samotné společnosti je požadavek, aby existovala relevantní vazba této společnosti na Českou republiku při současném vyloučení jejího účelového založení. Musí být proto naplněn požadavek, že tato společnost byla ke dni 12. března 2020 (počátku prvního bonusového období) daňovým rezidentem České republiky, popřípadě byla daňovým rezidentem jiného členského státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru a dosáhla přitom většiny svých relevantních příjmů za posuzované zdaňovací období ze zdrojů na území České republiky.

Ke splnění samotných podmínek je nutné doplnit, že i když je fyzická osoba společníkem ve více společnostech a ve všech splňuje stanovené podmínky, nárok na kompenzační bonus může vzniknout pouze jednou. V takovém případě se splnění podmínek posuzuje ve vztahu ke každé společnosti s ručením omezeným samostatně. Ovšem splnění podmínek se posuzuje pouze ve vztahu k té společnosti, k níž