Input:

15.4.0 Koncern jako stupeň podnikatelského seskupení - platné od 1. ledna 2021

7.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

15.4.0
Koncern jako stupeň podnikatelského seskupení – platné od 1. ledna 2021

JUDr. Dušan Srp, Ph.D.

Co se rozumí koncernem?

Koncern je třetí stupeň podnikatelského seskupení dle vlivu na obchodní korporaci. Právní definice koncernu je uvedena v § 79 ZOK, který uvádí, že jedna nebo více osob podrobených jednotnému řízení (dále jen „řízená osoba”) jinou osobou nebo osobami (dále jen „řídící osoba”) tvoří s řídící osobou koncern. Jednotným řízením je dle zákona vliv řídící osoby na činnost řízené osoby sledující za účelem dlouhodobého prosazování koncernových zájmů v rámci jednotné politiky koncernu koordinaci a koncepční řízení alespoň jedné z významných složek nebo činností v rámci podnikání koncernu. Závody řízené osoby a řídící osoby jsou zákonem označovány jako koncernové závody.

Zájem koncernu je upřednostněn před zájmem jednotlivých jeho členů. V praxi bude obvykle jedna řídící osoba, pokud by jich bylo více, musely by jednat ve shodě. Řízených osob bude obvykle více, není to však nezbytné, může být i jen jedna. Znaky koncernové řídící osoby nenaplňuje ovládající osoba, která sice má nástroje k ovládání a vyvinutí vlivu, svůj vliv vykonává obvykle jen příležitostně a neprovádí jednotné řízení. Naopak řídící osoba v koncernu je vždy zároveň osobou ovládající a nepochybně i osobou vlivnou a řízená osoba v koncernu je vždy osobou ovládanou a nepochybně i osobou ovlivněnou. Je tedy nepochybné, že řízená osoba má povinnost zpracovat zprávu o vztazích v koncernu dle § 82 a násl. ZOK a také se nepochybně na společníky řízené osoby vztáhnou ustanovení o ochraně společníků ovládané osoby dle § 89 a násl. ZOK.

Jednotné řízení v koncernu je materiálním předpokladem existence koncernu. Zákon dále upravuje důležitý formální předpoklad pro koncern, který sice není podmínkou existence koncernu, ale je podmínkou toho, aby koncern mohl využívat výhody dané zákonem pro koncernová řešení dle § 72 ZOK. Formální předpoklad koncernu ZOK stanoví v § 79 odst. 3, když určuje, že existenci koncernu jeho členové bez zbytečného odkladu uveřejní na svých internetových stránkách, jinak nelze využít zákonnou úpravu pravidel pro zproštění povinnosti hradit újmu podle § 72 ZOK. Tedy informace o existenci koncernu musí zveřejnit na svých internetových stránkách jak osoba řídící, tak osoba řízená.

Z hlediska aplikace českého práva je poté rozhodující, jakým právem se řídí vnitřní poměry osoby řízené. Pokud se řízená osoba řídí českým právem, bude požadavek deklarace koncernu dle § 79 odst. 3 ZOK platit i pro zahraniční osobu řídící, která se jinak českým právem neřídí a pokud by zahraniční řídící osoba tento požadavek nesplnila, nemohla by zahraniční řídící osoba využívat právní úpravu zproštění povinnosti hradit újmu dle § 72 ZOK. Zákon neurčuje jazyk deklarace, měla by však být provedena nepochybně v českém jazyce, aby bylo plně a beze všech pochybností vyhověno účelu zákona. Co se týče obsahu deklarace koncernu, rozhodně by měl obsahovat popis osoby řídící a řízené, označení koncernu a vhodné bude i stručné představení koncernu. Obsah by měl být psán srozumitelně a jasně. Akciové společnosti zřizují své internetové stránky povinně, společnosti s ručením omezeným a osobní společnosti jen dobrovolně. Pokud tedy budou členem koncernu jiné korporace než akciové společnosti, budou si muset internetové stránky zřídit. Závěrem lze jen doporučit, aby členové koncernu provedli deklaraci koncernu na svých internetových stránkách ihned poté, kdy se stanou součástí koncernu.

Doporučení členům koncernu

Členům koncernu lze jen doporučit deklarovat existenci a příslušnost ke koncernu na svých internetových stránkách. Pokud internetové stránky nemají, popř. je dle zákona zřízené mít nemusí, lze jen doporučit si je i jen pro tento účel zřídit.

Právní úprava zákazu konkurence u kapitálových obchodních korporací dovoluje, aby koncernové společnosti měly ve svých orgánech totožné osoby [§ 441 odst. 2 a § 451 odst. 2 ZOK]. Jména nebo obchodní firmy podnikatelů, jejichž závody tvoří podnikatelské seskupení, mohou obsahovat shodné prvky. Předpokladem je, že takové označení musí být veřejnost schopna odlišit.

Zákonné výhody koncernu při udělování pokynů k obchodnímu vedení

Obecná zákonná úprava k obchodnímu vedení uvádí, že nikdo není oprávněn udělovat statutárnímu orgánu pokyny týkající se obchodního vedení, tedy pokynů jednatelům (§ 195 odst. 2 ZOK). Výjimku z těchto zákazů tvoří postup dle § 51 odst. 1 ZOK, kdy si člen statutárního orgánu kapitálové společnosti takový pokyn u nejvyššího orgánu obchodní korporace sám vyžádá. Další výjimku při udělování pokynu k obchodnímu vedení přináší koncernová úprava v § 81 ZOK.

Dle § 81 odst. 1 ZOK orgán řídící osoby může udělovat orgánům řízené osoby pokyny týkající se obchodního vedení, jsou-li v zájmu koncernu. Orgánem řídící a řízené osoby může být