Input:

2.1 Elektronická neschopenka

2.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1
Elektronická neschopenka

JUDr. Jan Přib

Od roku 2020 dochází v oblasti nemocenského pojištění k významné změně, kdy byla do zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, vložena úprava tzv. elektronické neschopenky. Elektronická neschopenka se kromě ošetřujících lékařů a pojištěnců dotýká podstatně i zaměstnavatelů.

Zásadní změnou je, že ošetřující lékař bude po roce 2019 o dočasné pracovní neschopnosti rozhodovat v elektronické podobě a že rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti bude vydáváno na novém tiskopisu, který má nově jen tři díly (před rokem 2020 mělo rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti pět dílů). První díl představuje Hlášení ošetřujícího lékaře o vzniku dočasné pracovní neschopnosti, druhým dílem je Průkaz dočasně práce neschopného pojištěnce (který zůstává pojištěnci) a třetím dílem je Hlášení ošetřujícího lékaře o ukončení dočasné pracovní neschopnosti. První a třetí díl zasílá ošetřující lékař elektronicky okresní správě sociálního zabezpečení a druhý díl (Průkaz dočasně práce neschopného pojištěnce) lékař vytiskne a předá pojištěnci. Pro zaměstnavatele tedy není určen žádný díl tohoto rozhodnutí a také zaměstnanec nebude zaměstnavateli předávat žádné doklady o dočasné pracovní neschopnosti (tj. ani doklad o ukončení dočasné pracovní neschopnosti), které by zaměstnavatel následně předával okresní správě sociálního zabezpečení za účelem výplaty nemocenského. Lékař při trvání dočasné pracovní neschopnosti odesílá rovněž elektronicky okresní správě sociálního zabezpečení potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti (dříve tzv. lístek na peníze).

Pojištěnec obdrží od ošetřujícího lékaře Průkaz dočasně práce neschopného pojištěnce, který zůstává pojištěnci, a to i po skončení dočasné pracovní neschopnosti (pojištěnec tento Průkaz nevrací). Tento Průkaz slouží pojištěnci jako doklad o dočasné pracovní neschopnosti, do něhož jsou zaznamenávány příslušné údaje, zejména trvání dočasné pracovní neschopnosti a ukončení dočasné pracovní neschopnosti, termín příští návštěvy ošetřujícího lékaře, doba povolených vycházek a místo pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti včetně změn tohoto místa; tímto Průkazem se pojištěnec prokazuje také při kontrole prováděné okresní správou sociálního zabezpečení a může jej také předložit zaměstnavateli k doložení své dočasné pracovní neschopnosti.

Pojištěnec neobdrží od ošetřujícího lékaře tiskopis s žádostí o nemocenské k předání zaměstnavateli, neboť za žádost o nemocenské se považuje rozhodnutí ošetřujícího lékaře o vzniku dočasné pracovní neschopnosti, které lékař elektronicky odesílá okresní správě sociálního zabezpečení. Podpis pojištěnce, který uplatňuje nárok na nemocenské, se tedy nevyžaduje a elektronickým odesláním rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti ošetřujícím lékařem se má za to, že pojištěnec o výplatu nemocenského požádal. Pro výplatu nemocenského za určité období se osvědčuje trvání dočasné pracovní neschopnosti potvrzením ošetřujícího lékaře na předepsaném tiskopisu nebo rozhodnutím ošetřujícího lékaře (případně rozhodnutím orgánu nemocenského pojištění) o ukončení dočasné pracovní neschopnosti; ošetřující lékař zasílá toto potvrzení elektronicky okresní správě sociálního zabezpečení.

Zaměstnavatel od roku 2020 žádost o nemocenské a ani potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti již nepřijímá a okresní správě sociálního zabezpečení nepředkládá. Ohledně nemocenského však zaměstnavatel nadále zasílá okresní správě sociálního zabezpečení údaje potřebné pro výpočet této dávky (spolu s případnými dalšími podklady potřebnými pro stanovení nároku na nemocenské a jeho výplatu). Tyto údaje uvádí na tiskopisu „Příloha k žádosti o dávku”, který po uplynutí 14 dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti neprodleně odesílá okresní správě sociálního zabezpečení nově od roku 2020 jen v elektronické podobě na elektronickou adresu určenou okresní správou sociálního zabezpečení; před rokem 2020 mohl zaměstnavatel tento tiskopis zasílat elektronicky dobrovolně, od roku 2020 je elektronická forma povinná pro všechny zaměstnavatele.

Od roku 2020 se dále rozšiřuje okruh údajů, které zaměstnavatel uvádí na tiskopisu „Příloha k žádosti o dávku”, a to o údaj o způsobu výplaty mzdy, platu nebo odměny. Nemocenské se od roku 2020 vyplácí zaměstnanci stejným způsobem, jakým je zaměstnanci vyplácena mzda, plat nebo odměna, pokud zaměstnanec nepožádá o jiný způsob výplaty nemocenského. Je-li zaměstnanci vyplácena mzda, plat nebo odměna v hotovosti na pracovišti, prostřednictvím držitele poštovní licence do ciziny nebo do ciziny na