Input:

8.1.4 Silniční daň

9.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.1.4
Silniční daň

Ing. Zdeněk Morávek

Silniční daň je upravena zákonem č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů. Ten byl zásadně upraven zákonem č. 142/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

Předmětem daně silniční je zdanitelné vozidlo. Zdanitelným vozidlem se pro účely daně silniční rozumí silniční vozidlo kategorie N2 a N3 a jejich přípojná vozidla kategorie O3 nebo O4, pokud jsou registrovaná v registru silničních vozidel v České republice. Ovšem výše daně jiná než nula je stanovena pouze pro vozidla nad 12 tun. Z toho tedy vyplývá, že předmětem daně budou pouze nákladní vozidla (kategorie N2, N3) nad 3,5 tuny a jejich přípojná vozidla (kategorie O3, O4), výše daně pro zdanitelná vozidla bude stanovena až pro vymezená nákladní vozidla s největší povolenou hmotností 12 tun a více a jejich přípojná vozidla s největší povolenou hmotností 12 tun a více. V praxi to znamená, že daň silniční se bude platit až za vybraná vozidla s největší povolenou hmotností 12 tun a více a jejich přípojná vozidla s největší povolenou hmotností 12 tun a více.

Kategorie vozidel N zahrnuje motorová vozidla konstruovaná a vyrobená především pro přepravu zboží a dělí se na:

 • kategorii N1 – motorová vozidla s maximální hmotností nepřevyšující 3,5 tuny,

 • kategorii N2 – motorová vozidla s maximální hmotností převyšující 3,5 tuny, ale nepřevyšující 12 tun,

 • kategorii N3 – motorová vozidla s maximální hmotností převyšující 12 tun.

Kategorie vozidel O zahrnuje přípojná vozidla a dělí se na:

 • kategorii O1 – přípojná vozidla s maximální hmotností nepřevyšující 0,75 tuny,

 • kategorii O2 – přípojná vozidla s maximální hmotností převyšující 0,75 tuny, ale nepřevyšující 3,5 tuny,

 • kategorii O3 – přípojná vozidla s maximální hmotností převyšující 3,5 tuny, ale nepřevyšující 10 tun,

 • kategorii O4 – přípojná vozidla s maximální hmotností převyšující 10 tun.

Vozidlo kategorie O s kódem druhu karoserie DA je návěs, který není předmětem daně silniční.

Výše daně je uvedena v příloze k zákonu a liší se podle druhu karoserie. Pro nákladní automobil a skříňový automobil je daň v případě dvou náprav těchto automobilů do 12 tun nejvyšší povolené hmotnosti nulová, v případě tří náprav je daň nulová do 15 tun a v případě tří náprav do 23 tun. V případě tahače návěsu a silničního tahače je daň nulová u vozidel s dvěma nápravami do 16 tun nejvyšší povolené hmotnosti jízdní soupravy a v případě tří a více náprav do 36 tun. V případě vozidel kategorie O je v případě nejvyšší povolené hmotnosti do 12 tun daň nulová a nad 12 tun je daň vždy 3 600 Kč.

V souladu s výše uvedeným platí, že vybraná vozidla jsou sice předmětem daně, avšak není pro ně určena sazba daně. Z takových vozidel se daň neplatí a neuvádějí se do daňového přiznání.

S. r. o. podnikající v zemědělství vlastní zemědělský traktor a diskový secí stroj, obě vozidla používá k podnikatelské činnosti.

V daném případě se jedná o zvláštní vozidla kategorie T a SN, jedná se tedy o vozidla, která nejsou předmětem daně.

S. r. o. vlastní vozidlo Toyota Hilux, které využívá ke své podnikatelské činnosti. Z technického průkazu vozidla vyplývá, že se jedná o vozidlo kategorie N2. Je to tedy vozidlo, které je předmětem silniční daně. Jak ale vyplývá z dalšího textu, jedná se o vozidlo, u kterého je stanovena daň ve výši nula. Tato vozidla se ani neuvádějí do daňového přiznání.

Vozidla osvobozená od daně jsou vymezena v § 3 ZDS. Okruh těchto vozidel je užší, což souvisí se zúžením předmětu daně, jedná se např. o:

 • vozidlo vybavené zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy nebo modré a červené barvy zapsaným v registru silničních vozidel,

 • diplomatická vozidla, pokud je zaručena vzájemnost,

 • vozidla určená k údržbě komunikací,

 • vozidla Českého červeného kříže.

Zdanitelné vozidlo je od daně silniční osvobozeno v kalendářním měsíci, ve kterém byly splněny podmínky pro osvobození od daně ve všech dnech, kdy byly u tohoto zdanitelného vozidla naplněny skutečnosti, které jsou předmětem daně.

Poplatník daně je vymezen v § 4 ZDS. Poplatníkem daně již není zaměstnavatel, neboť osobní automobily a přípojná vozidla nejsou od zdaňovacího období roku 2022 předmětem daně.

Poplatníkem daně silniční je ten, kdo: 

a) je jako provozovatel zdanitelného vozidla zapsán v technickém průkazu vozidla,

b) užívá zdanitelné vozidlo, v jehož technickém průkazu je zapsána jako provozovatel osoba, která zemřela, zanikla nebo byla zrušena.

Poplatníkem daně silniční je rovněž:

a) osoba, která používá zdanitelné vozidlo určené jako státní hmotná rezerva,

b) organizační složka osoby se sídlem nebo trvalým pobytem v zahraničí.

Je-li u téhož zdanitelného vozidla poplatníků více, platí daň společně a nerozdílně. 

S. r. o. vyšle svého zaměstnance na pracovní cestu jeho osobním automobilem, za což mu vyplatí cestovní náhrady.

Toto vozidlo ale, na rozdíl od dřívější úpravy, není předmětem daně (jedná se o vozidlo kategorie M) a zaměstnavatel již není v těchto případech poplatníkem silniční daně.

Výše daně již není uvedena přímo v textu zákona, ale je obsažena v příloze k zákonu. I nová úprava zachovává možnosti slevy na dani, a to v případě kombinované dopravy. Výše slevy je odstupňována podle počtu jízd uskutečněných v kombinované dopravě ve zdaňovacím