Input:

13.1 Současné dotační příležitosti pro s. r. o.

19.9.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

13.1
Současné dotační příležitosti pro s. r. o.

13.1.1
Dotace pro podnikatele – co můžeme čekat v roce 2021 a výhled do dalšího období

Bc et Bc. Ondřej Homola

Nacházíme se na rozhraní dvou programovacích období. Období 2014 – 2021 před několika týdny skončilo a začíná období nové: 2021 – 2028. Dotace pro podnikatele budou i v dalším období v rukou Ministerstva průmyslu a obchodu. Tento článek se bude věnovat dvěma operačním programům – současnému dobíhajícímu "OPPIK" a budoucímu "OPTAK".

Operační program OPPIK

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (dále "OPPIK"), který je hlavním zdrojem dotačních možností (nejen) pro podnikatele v programovém období 2014 – 2020, se blíží do finále. Z celkové alokace 110 miliard korun je však zatím proplaceno pouhých 34 miliard. Tak aspoň tvrdily statistiky z 29. ledna 2021. Schválených projektů je celkem za 68 miliard a administrovaných žádostí je celkem za 92 miliard. Stále zbývá rozdělit více než 50 miliard korun, což je vzhledem k tomu, že OPPIK už "přesluhuje", poměrně zásadní částka. Na čerpání prostředků z tohoto programu mají podnikatelé čas do konce roku 2023, avšak z reality projektového cyklu je jasné, že je nutno schválit projekty nejpozději letos, aby měly vůbec nějakou šanci být do poloviny roku 2023 realizovány a do konce tohoto roku proplaceny.

Ministerstvo průmyslu a obchodu se tak snaží využít již otevřených výzev, které prodlužuje a navyšuje v nich alokaci, aby tak nalákalo co nejvíce projektů. Stalo se tak v loňském roce u vyhlášených výzev v programech Aplikace, Potenciál a naposledy v programu Inovace. Ten byl prodloužen z konce ledna 2021 až do konce dubna, tedy o celé tři měsíce. Vzhledem k tomu, že jsou v současnosti otevřené velmi zajímavé výzvy, budeme se v první polovině tohoto článku stručně věnovat těm nejatraktivnějším z nich.

"V roce 2021 bychom dle našich propočtů, které vycházejí z plánů příjemců dotací, měli zpracovat a odeslat k proplacení na ministerstvo žádosti o platbu v hodnotě deset miliard korun. Zároveň stále běží příjem a hodnocení žádostí o dotace v řadě zajímavých výzev OPPIK." – Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace, zkráceně API, agentury Ministerstva průmyslu a obchodu, která program OP PIK primárně administruje. Pojďme se tedy na některé z těchto otevřených výzev podívat.

Inovace

Jak již bylo řečeno, v současnosti probíhá již VIII. výzva tohoto populárního programu, určeného pro zavádění výsledků vědy a výzkumu do výroby. Cílem výzvy je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím zvýšení využívání unikátních know-how z větší či menší části vzniklých ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem, rozšíření know-how firem pro vlastní inovace, zvýšení efektivnosti interních procesů v oblasti řízení inovací. 28. ledna 2020 došlo na základě rozhodnutí Řídicího orgánu OPPIK k prodloužení příjmu žádostí o podporu do 30. dubna 2021. Zároveň také došlo k navýšení alokace výzvy o 1,5 mld. Kč, tedy celkově na 3 mld. Kč.

 • Termín pro podání žádostí: 30. 4. 2021

 • Celková alokace: 3 mld. Kč

 • Způsobilé výdaje:

  1. projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti
  2. stavby
  3. technologie
  4. software a data
  5. práva k užívání duševního vlastnictví
  6. certifikace produktů
  7. marketingová inovace
 • Typ výzvy: Průběžná

Jedná se o tzv. průběžnou výzvu: Projekty jsou přijímány a hodnoceny průběžně a dotace je průběžně přidělována principem "kdo dřív přijde,..." tedy projektům, které získají oněch potřebných 60 bodů. V určité chvíli peníze "dojdou" a další projekty v časovém pořadí nejsou podpořeny, i kdyby měly 100 bodů. Je tedy nutno podání žádosti neodkládat na poslední chvíli, kdy je nával největší. Každá hodina znamená horší pořadí!

Služby infrastruktury

Další zajímavou výzvou, která je nyní vyhlášena, je Služby infrastruktury, výzva VIII. Cílem výzvy je prostřednictvím podpory zkvalitňovat služby podpůrné inovační infrastruktury, která povede ke zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a mezi veřejným a podnikovým sektorem zaměřeným zejména na realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb.

 • Termín pro podání žádostí: 1. 4. 2021

 • Celková alokace: 0,35 mld. Kč

 • Způsobilé výdaje:

  1. osobní náklady
  2. nákup externích poradenských služeb
  3. marketing a propagace
  4. režijní náklady
  5. dlouhodobý hmotný majetek
  6. dlouhodobý nehmotný majetek
  7. provozní náklady (služby poradců, expertů, studie, školení apod.)
  8. náklady na povinnou publicitu
  9. projektová dokumentace
 • Typ výzvy: Kolová

Kolová výzva znamená, že v daném časovém termínu jsou přijaty všechny projekty, které se přihlásí. Ty se poté vyhodnotí a seřadí podle počtu bodů. Peníze se přiřazují dle počtu bodů, tedy jako při přijímacích zkouškách na školu. U určitého hodnocení je "tlustá čára", a projekty pod touto čarou nemohou být podpořeny, i když byly řádně podány a mají více než 60 bodů. Typický je např. program Aplikace, kde je tato čára většinou na úrovni kolem 70 bodů. V rámci takto konstruované výzvy je stěžejní "kvalita" projektů.

Poradenství

Poradenství je dosti specifickým programem, nyní je otevřena jeho II. výzva. V minulém programovacím období šlo čerpat na různé služby, v současné podobě je účel čerpání tohoto programu omezen. Program má dvě aktivity:

1. nákup poradenských služeb pro MSP, které budou zacílené na získání nových certifikátů potřebných pro podnikání a průmysl – pozor, v případě, že nedojde k získání certifikátu (po provedeném poradenství), dojde k odnětí dotace;

2. nákup poradenských služeb pro MSP zacílených na zpracování hodnocení vodního hospodářství průmyslových podniků dle Metodiky hodnocení využívání vody na úrovni podniků, které povede k dosažení úspory vody v rámci podnikatelské činnosti.

 • Termín pro podání žádostí: 30. 6. 2021, 15:59:59

 • Celková alokace: 130 mil. Kč

 • Způsobilé výdaje:

  1. Externí poradenské služby, které vedou z naplnění aktivit, viz výše.
 • Typ výzvy: Průběžná (vysvětleno výše u programu Inovace).

Úspory energie

Dlouhodobě velmi úspěšným a populárním programem je program Úspory energie. Je to totiž jeden z mála programů, kde je stále ještě možno realizovat investice do nemovitostí. V tomto případě je to však možné pouze v případě, že tato investice přinese určitou, pevně danou úsporu energie. Nyní je vyhlášená již VI. Výzva.

 • Termín pro podání žádostí: 30. 4. 2021

 • Celková alokace: 1 mld. Kč

 • Způsobilé výdaje:

  1. modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti
  2. zavádění a modernizace systémů