Input:

12.2.4 Vliv insolvenčního řízení na závazky podnikatele

23.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

12.2.4
Vliv insolvenčního řízení na závazky podnikatele

JUDr. Alena Pokorná Malachová

Změny v obsahu obchodních závazkových vztahů vedou v zásadě k naplňování účelu a smyslu insolvenčního řízení. Z pozice věřitele dlužníka se však mnohdy jedná o velmi nekomfortní zásahy, které v mnoha ohledech zcela změní nejen smluvně ujednané podmínky obchodního styku, ale také i ty zákonné.

Dotaz: Od obchodního partnera jsem zjistil, že náš společný dlužník je v insolvenci. Nepodal jsem však přihlášku do insolvence a dle všeho již lhůta pro podání vypršela. Co mohu nyní dělat, abych zachránil naši pohledávku?

Odpověď: Po zahájení insolvenčního řízení dochází k několika modifikacím obchodních závazkových vztahů vzniklých do data úpadku. První a pravděpodobně nejzávažnější, je vznik povinnosti přihlásit svou pohledávku do insolvenčního řízení. Není-li tato povinnost splněna, věřitel se vylučuje z okruhu uspokojovaných věřitelů v insolvenčním řízení. V případě dlužníků – kapitálových společností, je tak vysoce pravděpodobné, že už svou pohledávku, ani částečně, neuspokojí. V ostatních případech pak věřitel musí čekat na skončení insolvenčního řízení, aby mohl svou pohledávku vymoci. Úprava insolvenčního zákona je v tomto ohledu velmi přísná. Přiznaným věřitelům se rozhodnutí o úpadku doručí vyhláškou, čímž se jim počne běžet lhůta k přihlášení pohledávky. Zmeškání lhůty v insolvenčním řízení pak nelze prominout. Modifikací v tomto případě tak tedy je nemožnost uspokojení pohledávky v insolvenčním řízení a její následující zánik. Jedná se tak pravděpodobně o největší zásah, který insolvenční zákon zakládá v oblasti obchodních závazkových vztahů.

Dotaz: Můj obchodní partner navrhuje zřídit pracovní pozici, která by hlídala insolvenční rejstřík ve vztahu ke stovkám našich klientů. Proč je vlastně dobré hlídat své obchodní partnery v insolvenčním rejstříku?

Odpověď: Kromě toho, že se věřitel vystavuje riziku, že svou pohledávku nestihne uplatnit přihláškou, pokud si své obchodní partnery nebude v insolvenčním rejstříku hlídat (k tomu viz dotaz výše), lze zmínit ještě případ, kdy je hrazeno dlužníku, přestože má být hrazeno insolvenčnímu správci. Zákon totiž obsahuje opatření, které stanoví, že veškerá plnění ve prospěch dlužníka musí být plněna insolvenčnímu správci. Opět se jedná o projev přísnosti úpravy insolvenčního zákona, neboť klade na všechny subjekty povinnost stále sledovat insolvenční rejstřík, zda na majetek některého ze subjektů, se kterým vstupuje v obchodní vztah, nebylo zahájeno insolvenční řízení, resp. v jeho rámci nebylo vydáno předběžné opatření.

Dotaz: Jak je to se započítáním pohledávek našeho dlužníka, na kterého byl podán insolvenční návrh? Do kdy mám čas započtení provést?

Odpověď: U možnosti vzájemného