Input:

4.3.1.1.0 Vzor - Smlouva o převodu podílu dle ust. § 207 a násl. ZOK - platné od 1. ledna 2021

9.8.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.1.1.0
Vzor – Smlouva o převodu podílu dle ust. § 207 a násl. ZOK – platné od 1. ledna 2021

Mgr. Iva Jarolímová, Mgr. Markéta Káninská

Smluvní strany:

BALANTRIS Consulting, s. r. o.

IČO: 287 44 321,
se sídlem: Praha 4, Na Pankráci 808/20, PSČ 140 00,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 772543,

jejímž jménem jedná Tomáš Skuhravý, jednatel

(dále jen jako „Převodce” na straně jedné)

a

Ing. Luděk Ševčík

nar. 12. června 1967,

bytem Praha 4, Ohradní 1341/17, PSČ 140 00

(dále jen jako „Nabyvatel” na straně druhé)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ust. § 207 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění, tuto

smlouvu o převodu podílu
I.

1.1 Společnost BALANTRIS Consulting, s. r. o., IČO 287 44 321, se sídlem: Praha 4, Na Pankráci 808/20, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 772543, coby převodce, je společníkem obchodní společnosti LADA NELL Invest s. r. o., IČO 015 45 238, se sídlem Praha 5, Plzeňská 487/23, PSČ 150 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 26579 (dále jen „Společnost”).

1.2 Základní kapitál Společnosti činí 20 000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) a je zcela splacen. Převodce se na základním kapitálu účastní vkladem ve výši 5 000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých).

1.3 Podíl společníka ve společnosti se v souladu s ust. § 133 ZOK určuje podle poměru jeho vkladu na tento podíl připadající k výši základního kapitálu společnosti. Převodci tedy náleží podíl ve Společnosti ve výši 1/4 (dále jen „Podíl”). Podíl Převodce je podílem základním, s nímž společenská smlouva Společnosti nespojuje žádná zvláštní práva ani povinnosti.

II.
Převod podílu na třetí osobu

2.1 Společník je oprávněn převést podíl na třetí osobu, tj. osobu, která není společníkem společnosti, pouze se souhlasem valné hromady.

2.2 Valná hromada Společnosti svým rozhodnutím ze dne 3. března 2021 udělila souhlas s převodem Podílu Převodce na Nabyvatele. Usnesení valné hromady Společnosti tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její Příloha č. 1.

III.
Předmět smlouvy

3.1 Převodce touto smlouvou převádí na Nabyvatele svůj Podíl ve Společnosti, specifikovaný v  odst. 1.3 této smlouvy, představující účast ve Společnosti a z této účasti plynoucí práva a povinnosti ve výši 1/4, kterému odpovídá vklad do základního kapitálu Společnosti ve výši 5 000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých).

3.2 Nabyvatel Podíl specifikovaný v předchozím odstavci tohoto článku smlouvy nabývá a do svého vlastnictví přejímá a zavazuje se za něj zaplatit Převodci cenu ve výši a za podmínek stanovených v čl. IV této smlouvy.

IV.
Cena Podílu

4.1 Cena Podílu převáděného touto smlouvou je stanovena dohodou smluvních stran na částku 100 000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých).

4.2 Smluvní strany shodně prohlašují, že cenu Podílu dle předchozího odstavce zaplatil Nabyvatel Převodci v hotovosti při podpisu této smlouvy, což Převodce podpisem na této smlouvě stvrzuje.

4.3 Převodce prohlašuje, že nebude v budoucnu na Nabyvateli z titulu převodu Podílu dle této smlouvy ničeho dalšího požadovat.

V.
Ostatní ujednání

5.1 Převodce prohlašuje, že jím převáděný Podíl není zastaven ani zatížen žádnými právy třetích osob a není si vědom žádných faktických ani právních vad převáděného Podílu, a ohledně převáděného Podílu se nevedou žádná soudní ani jiná řízení.

5.2 Nabyvatel prohlašuje, že byl Převodcem před podpisem této smlouvy seznámen s majetkovým stavem a hospodářskými výsledky Společnosti,