Input:

12.1.3 Zrušení společnosti bez likvidace

23.10.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

12.1.3
Zrušení společnosti bez likvidace

JUDr. Alena Pokorná Malachová

Každý podnikatel se v průběhu svých podnikatelských aktivit může dostat do situace, kdy je pro něj výhodnější ukončit své podnikání a svou obchodní společnost zrušit. 

Zrušení společnosti bez likvidace je možné s právním nástupnictvím nebo byl-li osvědčen úpadek. Zrušením obchodní společnosti bez likvidace a s právním nástupnictvím rozumíme její plynulý přechod na právního nástupce. Právního nástupce při zrušení má společnost v případě fúze, převodu jmění na společníka nebo rozdělení společnosti, a v případech, kdy je zamítnut návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku.

Přeměna společnosti

K právnímu nástupnictví dochází přeměnou právnické osoby. Přeměna právnické osoby může mít formu fúze, rozdělení, změny právní formy, převodu jmění a přeshraničního převodu sídla. Všechny uvedené formy přeměny jsou základní formou nástupnictví, kdy jeden subjekt zaniká a jeden subjekt vzniká.

Přeměna se provádí podle písemného projektu přeměny, který vyhotoví statutární orgán. Přeměna společnosti s ručením omezeným musí pak být schválena valnou hromadou společnosti a musí mít formu notářského zápisu. Valná hromada, která o přeměně právnické osoby rozhodla, může rozhodnutí změnit, dokud se přeměna nestane účinnou. Účinnou se změna stává zápisem do veřejného rejstříku.

Při přeměně právnické osoby musí být stanoven rozhodný den. Od tohoto dne se jednání společnosti zanikající považuje z účetního hlediska za jednání osoby nástupnické. Ke dni předcházejícímu rozhodnému dni musí zanikající společnost sestavit účetní závěrku. Záměr přeměny je nutné oznámit rovněž správci daně.

Osoba zúčastněná na přeměně zapsaná do obchodního rejstříku, uloží do sbírky listin obchodního rejstříku alespoň 1 měsíc přede dnem, kdy má být přeměna schválena, projekt přeměny, zveřejní oznámení o tomto uložení a zveřejní upozornění pro věřitele alespoň 1 měsíc přede dnem, kdy má být přeměna schválena. Přeměna společnosti je přípustná i v případě, že společnost již vstoupila do likvidace a nebylo dosud započato s rozdělováním likvidačního zůstatku (za předpokladu, že valná hromada své rozhodnutí o vstupu společnosti do likvidace zruší, mezitímní účetní závěrka se nevyžaduje). Návrh na zápis fúze, rozdělení nebo převodu jmění na společníka do obchodního rejstříku musí být podán do 12 měsíců od rozhodného dne. Právnická osoba zaniká dnem výmazu z veřejného rejstříku.

Dotaz:

Jaké kontrolní nástroje mám jako společník společnosti při přeměně?

Odpověď:

Každý, jehož právní zájmy jsou rozdělením dotčeny, má právo požadovat od každé nástupnické společnosti i zanikající společnosti informace o tom, jaký majetek a jaké závazky přecházejí na jednotlivé nástupnické společnosti. Pokud nebude informace poskytnuta, může se jí domáhat u soudu.

Fúze

Fúze jako nejčastější forma přeměny společností se děje sloučením nebo splynutím nejméně dvou právnických osob. Při sloučení nejméně jedna právnická osoba zaniká. Při splynutí zanikají všechny osoby a vzniká nová právnická osoba. Právní účinky sloučení čí splynutí nastávají ke dni zápisu fúze do obchodního rejstříku.

Projekt fúze přezkoumá na žádost společníka některé ze zúčastněných společností znalec pro fúzi jmenovaný soudem. Znalcem pro fúzi může být jmenována i osoba, která provádí ocenění obchodního jmění. Znalec pro fúzi zpracuje po přezkoumání smlouvy písemnou znaleckou zprávu, tu