dnes je 24.7.2024

Input:

33/2020 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony

č. 33/2020 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony
ZÁKON
ze dne 21. ledna 2020,
kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o obchodních korporacích
Čl. I
Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 8 odst. 1 se věta třetí zrušuje.
2. V § 14 se za slova „společenské smlouvy” vkládají slova „nebo ustanovením tohoto zákona”.
3. V § 15 odst. 1 se slova „nebo účetní” zrušují.
4. V § 23 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2)  Peněžitý vklad do společnosti s ručením omezeným lze splatit i jiným způsobem, nepřesáhne-li výše všech peněžitých vkladů v souhrnu 20 000 Kč.”.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.
5. V § 26 odstavec 2 zní:
„(2)  Převede-li vkladatel podíl na jiného, ručí za splnění povinnosti podle odstavce 1 nabyvatel podílu, ledaže jde o nabytí podílu na evropském regulovaném trhu.”.
6. V § 28 se slova „emisního kurzu” nahrazují slovem „ocenění”.
7. V § 28 se text „§ 26 odst. 1” nahrazuje textem „§ 26 odst. 2”.
8. V § 32 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3 a 4.
9. V § 32 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5)  Na zřízení a vznik jiného věcného práva než zástavního práva k podílu v obchodní korporaci, který není představován cenným papírem nebo zaknihovaným cenným papírem, se použijí obdobně ustanovení občanského zákoníku o zřízení a vzniku zástavního práva k podílu v korporaci.”.
10. Nadpis nad označením § 34 se zrušuje.
11. § 34 a 35 včetně nadpisů znějí:
㤠34
Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích
(1)  Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích se stanoví na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky schválené nejvyšším orgánem obchodní korporace. Na základě účetní závěrky podle věty první lze rozdělit zisk a jiné vlastní zdroje do konce účetního období následujícího po účetním období, za něž byla účetní závěrka sestavena. Zisk a jiné vlastní zdroje lze rozdělit pouze mezi společníky, ledaže společenská smlouva určí jinak.
(2)  Částka k rozdělení nesmí v kapitálové společnosti nebo družstvu překročit součet výsledku hospodaření posledního skončeného účetního období, výsledku hospodaření minulých let a ostatních fondů, které může kapitálová společnost nebo družstvo použít podle svého uvážení, snížený o příděly do rezervních a jiných fondů v souladu se zákonem a společenskou smlouvou. Rozhodnutí nejvyššího orgánu učiněné v rozporu s větou první nemá právní účinky. K rozdělení nelze použít fondy, jejichž vznik, změnu nebo zánik upravuje právní předpis nebo společenská smlouva způsobem, který jejich rozdělení nepřipouští.
(3)  O vyplacení podílu na zisku a na jiných
Nahrávám...
Nahrávám...