dnes je 14.6.2024

Input:

413/2011 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

č. 413/2011 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
VYHLÁŠKA
ze dne 13. prosince 2011,
kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo financí stanoví podle § 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb. a zákona č. 304/2008 Sb., k provedení § 4 odst. 8:
Čl. I
Změna vyhlášky
Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění vyhlášky č. 472/2003 Sb., vyhlášky č. 397/2005 Sb., vyhlášky č. 349/2007 Sb., vyhlášky č. 469/2008 Sb. a vyhlášky č. 419/2010 Sb., se mění takto:
1. V § 1 se na konci písmene b) tečka nahrazuje středníkem a doplňují se písmena c) až h), která znějí:
„c) metodu ocenění při pořízení souboru movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením;
d) metodu oceňování při přeměně společnosti nebo družstva (dále jen „společnost”) podle zákona upravujícího přeměny obchodních společností a družstev (dále jen „zákon o přeměnách”), včetně úprav prováděných v rámci přeměn společnosti ke dni zápisu do obchodního rejstříku s účinky od rozhodného dne;
e) metodu sestavení zahajovací rozvahy při přeměně společnosti;
f) úpravy při přeshraniční přeměně nebo převodu podniku;
g) metodu ocenění při nabytí více než jedné složky majetku převodem či přechodem, včetně možnosti použití způsobu oceňování podle § 24 odst. 3 písm. a) bodu 1 v případě přeshraniční přeměny, vkladu nebo prodeje podniku;
h) ocenění majetku a závazků při přeměně společnosti včetně okamžiku účtování o ocenění reálnou hodnotou.”.
2. V § 6 odst. 3 písm. d) větě první se slova „ , s výjimkou změny právní formy,” zrušují.
3. V § 6 odst. 3 písm. d) větě třetí a čtvrté se slova „nebo od rozhodného dne přeměny” zrušují a na konci věty třetí se doplňují slova „ , v případě přeměny společnosti se tento goodwill odpisuje do nákladů od rozhodného dne přeměny” a na konci věty čtvrté se doplňují slova „ , v případě přeměny společnosti se tento goodwill odpisuje do výnosů od rozhodného dne přeměny”.
4. V § 7 odst. 6 písm. a) se číslo „3” nahrazuje číslem „4”.
5. V § 7 odst. 10 větě první se slova „ , s výjimkou změny právní formy,” zrušují, ve větě druhé a třetí se slova „nebo od rozhodného dne přeměny” zrušují a na konci věty druhé se doplňují slova „ , v případě přeměny společnosti se tento oceňovací rozdíl k nabytému majetku odpisuje do nákladů od rozhodného dne přeměny” a
Nahrávám...
Nahrávám...