dnes je 14.6.2024

Input:

12.1.1.3 Povinnosti a odpovědnost likvidátora

10.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

12.1.1.3
Povinnosti a odpovědnost likvidátora

JUDr. Petra Kejvalová

Právo na informace

Likvidátor je oprávněn získat všechny informace pro výkon své působnosti a plnění svých povinností. Zejména je povinností statutárního orgánu společnosti poskytnout likvidátorovi potřebnou součinnost k výkonu jeho funkce. Likvidátor také musí být obeznámen s rozhodnutím každé valné hromady, která se konala v průběhu likvidace, a nebyl na její konání přizván. Samozřejmě je vhodnější, aby na valnou hromadu byl likvidátor přizván a mohl tak být obeznámen ihned s jejími rozhodnutími a současně přímo informovat společníky o průběhu likvidace.

Likvidátor je také oprávněn domáhat se dle § 191 ZOK, aby soud vyslovil neplatnost usnesení valné hromady, pokud bylo učiněno v rozporu se zákonem, společenskou smlouvou nebo stanovami společnosti, pokud byly přijaty. Toto právo může uplatnit do tří měsíců ode dne konání valné hromady, nejdéle však do jednoho roku od konání valné hromady. Jinak toto právo zaniká. Jedná se v tomto případě o lhůtu prekluzivní, tedy propadnou.

Povinnosti likvidátora

Likvidátor musí postupovat při výkonu své funkce s péčí řádného hospodáře. Výkon jeho funkce je obdobný právům a povinnostem jednatele společnosti. Za tímto účelem je vhodné uzavřít s likvidátorem smlouvu o výkonu funkce (která musí mít u s. r. o. písemnou formu a schvaluje ji, včetně jejích změn, nejvyšší orgán společnosti – bez tohoto schválení smlouva o výkonu funkce nenabude účinnosti – jedná se tak o absolutní neplatnost), jinak se jeho povinnosti řídí přiměřeně ustanoveními NOZ o příkazu.

Likvidátor tedy odpovídá společníkům za škodu, kterou by způsobil porušením právních povinností při výkonu své funkce stejným způsobem jako jednatel společnosti.

Likvidátor, i když přebírá působnost jednatele, nemůže jménem společnosti jednat ve všech věcech, neboť je oprávněn činit jménem společnosti jen taková právní jednání, která směřují k její likvidaci, jak vyplývá z § 196 odst. 1 NOZ. Nemůže tedy např. uzavírat nové smlouvy, pokud přímo nesouvisejí s likvidací, např. v souvislosti s ukončením nevyřízených obchodů nebo je-li to potřebné k zachování majetku společnosti.

Likvidátor např. může prodat nemovitost ve vlastnictví společnosti v případě nutné potřeby finančních prostředků pro uspokojení věřitelů společnosti. Nemůže však takovouto nemovitost znehodnotit tím, že by uzavřel smlouvu o zřízení služebnosti zatěžující tuto nemovitost.

Likvidátor při

Nahrávám...
Nahrávám...