dnes je 14.6.2024

Input:

6.2.3.2 Vzor - Smlouva o výkonu funkce jednatele II

13.7.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.2.3.2
Vzor – Smlouva o výkonu funkce jednatele II

JUDr. Alena Čechtická

Smlouva o výkonu funkce jednatele

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

podle ust. § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen "ZOK") a za přiměřeného použití ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "NOZ")

mezi

společností Beta, s. r. o.

se sídlem Brněnská 12, Praha 3, PSČ: 130 00

IČO: 12 12 12 12

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

v oddílu C, vložka 1212,

zastoupenou panem Ing. Josefem Hruškou, jednatelem

(dále též jako "Společnost")

a

panem Jindřichem Nováčkem

dat. nar. 12. 12. 1980

bytem Prostějovská 12, Praha 2, PSČ: 120 00

(dále též jako "Jednatel")

PREAMBULE

Rozhodnutím valné hromady společníků společnosti Beta, s. r. o. ze dne 15. 5. 2017 byl pan Jindřich Nováček jmenován s účinností od 1. 7. 2017 jednatelem společnosti Beta, s. r. o. Pan Jindřich Nováček jmenování do funkce Jednatele uvedené Společnosti přijal. Tato smlouva upravuje v podrobnostech vzájemná práva a povinnosti stran při výkonu funkce Jednatele uvedené Společnosti.

I.
Činnost jednatele

1.1 Jednatel je statutárním orgánem Společnosti. Jednatel zastupuje Společnost a podepisuje za ni v souladu s platnými právními předpisy a společenskou smlouvou Společnosti.

1.2 Jednateli přísluší obchodní vedení Společnosti. Jednatel je povinen provádět řídící, kontrolní i jiné činnosti vyplývající z jeho funkce člena statutárního orgánu Společnosti a vykonávat zaměstnavatelská oprávnění a povinnosti ve vztahu k zaměstnancům Společnosti.

1.3 K úkolům Jednatele patří zejména:

a) řídit běžný hospodářský chod Společnosti,

b) zastupovat Společnost soudně i mimosoudně,

c) vést řádně účetnictví Společnosti včetně včasného a řádného sestavení účetní rozvahy, vypracování přehledu dosažených zisků a ztrát a včasného předložení výkazů zisků a ztrát společníkům,

d) předložit společníkům do tří měsíců po ukončení účetního období, nejpozději však před uplynutím zákonem stanovené lhůty, roční účetní závěrku za uplynulé účetní období,

e) předkládat písemné hospodářské zprávy o uplynulém účetním období valné hromadě společníků,

f) vést seznam společníků,

g) průběžně informovat společníky o záležitostech Společnosti.

1.4 Bližší podrobnosti výkonu funkce Jednatele mohou společníci určit na valné hromadě, přičemž tyto podrobnosti mohou být písemně upraveny v Jednacím řádu pro jednatele vypracovaném a schváleném valnou hromadou.

II.
Základní povinnosti Jednatele

2.1 Jednatel je povinen vykonávat svou funkci osobně. Při výkonu své funkce a při zařizování záležitostí Společnosti je Jednatel povinen postupovat s péčí řádného hospodáře, s nezbytnou loajalitou i s využitím svých nejlepších schopností a znalostí. Jednatel je povinen chránit v nejvyšší možné míře zájmy Společnosti, které mu jsou nebo z povahy věci musí být známy, jakož i spolupracovat při výkonu funkce s ostatními jednateli Společnosti.

2.2 Při výkonu své funkce je Jednatel povinen dodržovat zásady a plnit povinnosti vyplývající pro něj z obecně závazných právních předpisů, společenské smlouvy Společnosti, této smlouvy o výkonu funkce jednatele, příp. z Jednacího řádu pro jednatele, jakož i plnit pokyny valné hromady společníků Společnosti. Jednatel je srozuměn s tím, že rozhodnutí a pokyny valné hromady jsou pro něj zásadně závazné – pokud by Jednatel v konkrétním případě shledal, že učiněné rozhodnutí či pokyn valné hromady je v rozporu s právními předpisy nebo že je způsobilé/-ý poškodit Společnost, je povinen informovat o takové skutečnosti valnou hromadu společníků na jejím nejbližším zasedání a v odůvodněných případech (zejména hrozí-li nebezpečí z prodlení) za tímto účelem svolat mimořádnou valnou hromadu. Jednatel odpovídá Společnosti za škodu, kterou jí způsobil plněním pokynu valné hromady vydaného v rozporu s právními předpisy.

2.3 Jednatel se zavazuje vykonávat svou činnost v sídle Společnosti a v případě potřeby také na jiných místech na území ČR nebo v zahraničí.

III.
Další povinnosti jednatele

3.1 Po dobu výkonu předmětné funkce je Jednatel povinen dodržovat zákaz konkurence v rozsahu vymezeném v ust. § 199 ZOK a v čl. V. společenské smlouvy.

3.2 Jednatel se zavazuje, že bude při výkonu funkce zachovávat vůči třetím osobám přísnou mlčenlivost o všech informacích či událostech obchodní, provozní či technické povahy, které mu byly svěřeny či o kterých se dozvěděl jiným způsobem, a které se týkají Společnosti a mají interní či důvěrnou povahu, zejména bude s přísnou důvěrností přistupovat k provozním a obchodním tajemstvím Společnosti. To neplatí pro informace či skutečnosti, k jejichž sdělení je Jednatel povinen ze zákona či na základě vykonatelných rozhodnutí příslušného orgánu. Tato povinnost trvá po dobu výkonu funkce Jednatele a dále po dobu 3 let od ukončení výkonu uvedené funkce.

3.3 Jednatel je povinen nakládat se všemi věcmi, dokumenty a jinými písemnostmi, které mu byly Společností svěřeny k výkonu jeho funkce, jako s majetkem Společnosti a chránit je před poškozením a zneužitím. Všechny tyto předměty a materiály včetně případných kopií a vlastních poznámek z nich učiněných je Jednatel povinen uchovávat uzamčené a na vyzvání Společnosti je kdykoli vydat Společnosti; při skončení výkonu funkce je Jednatel povinen tak učinit i bez výslovného vyzvání Společnosti.

IV.
Odměňování

4.1 Společnost se zavazuje vyplácet Jednateli za řádný výkon jeho funkce měsíční odměnu ve výši 80 000 Kč brutto. Tato odměna je splatná do 15. dne následujícího kalendářního měsíce na účet Jednatele č. ú. 10101010/0800 vedený u České spořitelny, a. s.

4.2 Měsíční odměnou dle odst. 4.1 je uhrazena veškerá činnost Jednatele bez ohledu na to, zda byla vykonávána i o sobotách či nedělích, svátcích apod.

4.3 Vedle měsíční odměny dle odst. 4.1 může být Jednateli vyplacen - v závislosti na míře splnění obchodního plánu stanoveného Společností pro příslušný kalendářní rok - jedenkrát ročně mimořádný bonus. Obchodní plán Společnosti je definován tak, že se jím rozumí dosažení výše obratu Společnosti

Nahrávám...
Nahrávám...