dnes je 1.10.2023

Input:

9.15.4.3 Sankce zaměstnavatelům za nesplnění jejich povinností

4.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.15.4.3
Sankce zaměstnavatelům za nesplnění jejich povinností

JUDr. Jan Přib

Stanoveným povinnostem zaměstnavatelů koresponduje postih při porušení těchto povinností. Tento postih spočívá v pokutách za přestupek a v povinnosti nahradit neprávem vyplacené částky důchodu.

Okresní správa sociálního zabezpečení může uložit zaměstnavateli pokutu za nesplnění nebo porušení těchto povinností:

  • poskytnout orgánům sociálního zabezpečení na jejich vyžádání do 30 dnů potřebnou pomoc nebo bezplatné sdělení,

  • podat na výzvu orgánu sociálního zabezpečení ve stanovené lhůtě a stanoveným způsobem hlášení nebo předložit záznam o skutečnostech rozhodných pro nárok na důchod a jeho trvání nebo pro výši a výplatu důchodu,

  • vydat občanu na jeho žádost ve stanovené lhůtě po upozornění orgánu sociálního zabezpečení potvrzení,

  • vydat orgánu sociálního zabezpečení na jeho žádost ve stanovené lhůtě potvrzení nebo sdělit písemné údaje,

  • podat orgánu sociálního zabezpečení hlášení o zaměstnávání poživatele předčasného starobního důchodu;

za nesplnění nebo porušení těchto povinností lze uložit pokutu až do 20 000 Kč.

Okresní správa sociálního zabezpečení může dále uložit zaměstnavateli pokutu za nesplnění nebo porušení těchto povinností:

  • dostavit se v určeném termínu na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení, jde-li o zaměstnavatele s počtem zaměstnanců nižším než 26,

  • splnit ve stanovené lhůtě povinnost uloženou opatřením k nápravě v návaznosti na kontrolu plnění povinností uložených zaměstnavatelům;

za nesplnění nebo porušení těchto povinností lze uložit pokutu do 50 000 Kč.

Okresní správa sociálního zabezpečení může dále uložit

Nahrávám...
Nahrávám...