dnes je 14.6.2024

Input:

229/2002 Sb., Zákon o finančním arbitrovi, ve znění účinném k 1.1.2024

č. 229/2002 Sb., Zákon o finančním arbitrovi, ve znění účinném k 1.1.2024
ZÁKON
ze dne 9. května 2002
o finančním arbitrovi
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
57/2006 Sb.
(k 1.4.2006)
mění 29 novelizačních bodů
264/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
v § 12 odst. 8 nahrazuje slova
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 17a a § 23
285/2009 Sb.
(k 1.11.2009)
mění § 1 odst. 1, § 3 odst. 1 a 2, § 9 písm. d), § 19 odst. 1; nové přechodné ustanovení
180/2011 Sb.
(k 1.7.2011)
mění, celkem 19 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
241/2013 Sb.
(k 19.8.2013)
mění § 1 odst. 1 písm. d) a § 3 odst. 1 písm. d) (v návaznosti na zák. č. 278/2013 Sb.)
278/2013 Sb.
(k 1.11.2013)
mění § 1, § 3, § 23 odst. 1 a ruší § 19
336/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 1 odst. 1 písm. d), § 3 odst. 1 a odst. 2
378/2015 Sb.
(k 1.2.2016)
mění, celkem 28 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
452/2016 Sb.
(k 1.3.2017)
mění § 1 a § 3
171/2018 Sb.
(k 1.12.2018)
mění § 1, § 3, § 12a a § 14
261/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
mění § 12a
91/2022 Sb.
(k 11.5.2022)
mění § 1 a § 3
129/2022 Sb.
(k 1.7.2022)
mění § 1 a § 3
462/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 1 a § 3
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Úvodní ustanovení
§ 1
(1) K rozhodování sporu spadajícího jinak do pravomoci českých soudů je příslušný též finanční arbitr (dále jen „arbitr”), jedná-li se o spor mezi spotřebitelem a
a) poskytovatelem platebních služeb při nabízení a poskytování platebních služeb,
b) vydavatelem elektronických peněz při vydávání a zpětné výměně elektronických peněz,
c) věřitelem nebo zprostředkovatelem při nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru nebo jiného úvěru, zápůjčky, či obdobné finanční služby,
d) osobou obhospodařující nebo provádějící administraci fondu kolektivního investování nebo nabízející investice do fondu kolektivního investování nebo srovnatelného zahraničního investičního fondu při obhospodařování nebo provádění administrace fondu kolektivního investování nebo nabízení investic do fondu kolektivního investování nebo srovnatelného zahraničního investičního fondu,
e) pojistitelem nebo pojišťovacím zprostředkovatelem při distribuci životního pojištění nebo při výkonu práv a plnění povinností ze životního pojištění,
f) osobou provozující směnárenskou činnost při provádění směnárenského obchodu,
g) stavební spořitelnou nebo zprostředkovatelem při nabízení, poskytování nebo zprostředkování stavebního spoření,
h) osobou poskytující investiční služby při poskytování investičních služeb,
i) osobou, která vede jiný než platební účet, při vedení tohoto účtu,
j) příjemcem jednorázového vkladu při přijímání nebo vracení tohoto vkladu,
k) penzijní společností nebo zprostředkovatelem při nabízení, poskytování nebo zprostředkování penzijního připojištění se státním příspěvkem,
l) penzijní společností nebo zprostředkovatelem při nabízení, poskytování nebo zprostředkování doplňkového penzijního spoření,
m) osobou, která poskytuje nebo distribuuje panevropský osobní penzijní produkt, při poskytování nebo distribuci panevropského osobního penzijního produktu,
n) osobou poskytující službu směny měn, která je před zahájením platební transakce nabízena plátci prostřednictvím bankomatu nebo v místě prodeje zboží nebo poskytování služeb, při poskytování této služby směny měn,
o) poskytovatelem dlouhodobého investičního produktu při poskytování tohoto produktu.
(2) Sjednání rozhodčí smlouvy nevylučuje pravomoc arbitra.
(3) Arbitr usiluje zejména o smírné vyřešení sporu.
§ 1a
(1) Úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti arbitra plní Kancelář finančního arbitra, která je organizační složkou státu, účetní jednotkou a jejíž příjmy a výdaje jsou součástí rozpočtové kapitoly Ministerstva financí.
(2) V čele Kanceláře finančního arbitra je arbitr.
(3) Organizaci a úkoly Kanceláře finančního arbitra upravuje statut, který vydá arbitr.
(4) Pracovní poměr a odměňování arbitra, zástupce arbitra a dalších zaměstnanců v Kanceláři finančního arbitra se řídí zákoníkem práce.
§ 2
Spory podle § 1 rozhoduje arbitr a v rozsahu stanoveném tímto zákonem zástupce arbitra.
§ 3
(1) Institucí se pro účely tohoto zákona rozumí
a) poskytovatel platebních služeb,
b) vydavatel
Nahrávám...
Nahrávám...