dnes je 14.6.2024

Input:

37/2004 Sb., Zákon o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě), ve znění účinném k 1.1.2014

č. 37/2004 Sb., Zákon o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě), ve znění účinném k 1.1.2014
ZÁKON
ze dne 17. prosince 2003
o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů
(zákon o pojistné smlouvě)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
377/2005 Sb.
(k 29.9.2005)
mění § 4 odst. 2, doplňuje § 45 odst. 2, mění § 32 odst. 3 a 5
57/2006 Sb.
(k 1.4.2006)
mění v § 3 písm. dd), § 30 odst. 7, § 66 odst. 1 písm. d), § 66 odst. 2 písm. l)
198/2009 Sb.
(k 1.9.2009)
vkládá nový § 13a
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 4 odst. 2 písm. b)
278/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 5, § 7, § 13a, § 58 odst. 2, § 65 odst. 2, § 66
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
mění § 50 odst. 1 a § 62 odst. 1; ruší část pátou
89/2012 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší části první a druhou
91/2012 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší část čtvrtou
99/2013 Sb.
(k 25.4.2013)
mění § 13a a § 55; nová přechodná ustanovení
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
(zrušena zák. č. 89/2012 Sb. k 1.1.2014)
ČÁST DRUHÁ
(zrušena zák. č. 89/2012 Sb. k 1.1.2014)
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu
§ 69
Zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 39/2004 Sb., se mění takto:
1. Nadpis nad § 6 zní: „Povinné pojištění záruky”.
2. V § 6 odst. 1 se za slovo „pojištění” doplňují slova „záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře”.
3. V § 6 odst. 2 se slova „použijí se pro povinné smluvní pojištění ustanovení části osmé hlavy patnácté oddílu prvého až čtvrtého občanského zákoníku.” nahrazují slovy „řídí se povinné pojištění záruky příslušnými ustanoveními zvláštního zákona.10a”.
Poznámka pod čarou č. 10a) zní:


10aZákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě).”.
ČÁST ČTVRTÁ
(zrušena zák. č. 91/2012 Sb. k 1.1.2014)
ČÁST PÁTÁ
(zrušena zák. č. 375/2011 Sb. k 1.4.2012)
ČÁST ŠESTÁ
PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
§ 72
(1) Právní vztahy vzniklé z pojistných smluv uzavřených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se řídí dosavadními právními předpisy.
(2) Pokud se v právních předpisech v souvislosti se životním pojištěním užívá pojem „odbytné”, rozumí se jím „odkupné” podle tohoto zákona.
ČÁST SEDMÁ
ÚČINNOST
§ 73
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005, s výjimkou ustanovení § 23 odst. 4 až 6, § 30, 42, 63, § 64 až 67 a § 70, která nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.
* * *
Článek II zák. č. 99/2013 Sb. zní:
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Právní vztahy vzniklé z pojistných smluv uzavřených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se řídí dosavadními právními předpisy.
2. Právní vztahy vzniklé z pojistných smluv uzavřených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, u kterých dojde v den nabytí účinnosti tohoto zákona nebo později k uzavření dohody o prodloužení pojistné doby a u kterých by práva a závazky z těchto smluv bez takové dohody zanikly uplynutím pojistné doby, se řídí tímto zákonem.
3. Změna podmínek pojistné smlouvy uzavřené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, k níž je vyžadován souhlas smluvní strany, který je udělen v den nabytí účinnosti tohoto zákona nebo později, nesmí vést ke změně pojistného nebo pojistného plnění, která by byla v rozporu se zásadou rovného zacházení. Jde-li o změnu, která v důsledku použití zásady rovného zacházení vede ke zvýšení pojistného nebo snížení pojistného plnění, je pojistitel povinen pojistníka před udělením jeho souhlasu písemně informovat o důsledcích takové změny.

Poznámky pod čarou
1Například zákon č. 159/1999 Sb., o
Nahrávám...
Nahrávám...