dnes je 14.6.2024

Input:

484/1991 Sb., Zákon České národní rady o Českém rozhlasu, ve znění účinném k 1.10.2023

č. 484/1991 Sb., Zákon České národní rady o Českém rozhlasu, ve znění účinném k 1.10.2023
ZÁKON
České národní rady
ze dne 7. listopadu 1991
o Českém rozhlasu
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
36/1993 Sb.
(k 30.12.1992)
doplňuje
253/1994 Sb.
(k 1.4.1995)
mění
301/1995 Sb.
(k 1.1.1996)
mění
135/1997 Sb.
(k 1.1.1998)
mění, doplňuje
192/2002 Sb.
(k 22.5.2002)
mění 35 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
127/2005 Sb.
(k 1.5.2005)
7 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
196/2009 Sb.
(k 1.7.2009)
mění § 4 odst. 7; vkládá nový § 8b; nové přechodné ustanovení
79/2015 Sb.
(k 2.5.2015)
mění § 3 a § 12 odst. 3
374/2021 Sb.
(k 1.11.2021)
mění § 3
225/2023 Sb.
(k 1.10.2023)
mění § 4, § 6, § 7, § 8, § 9 a § 12; nová přechodná ustanovení
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
§ 1
(1) Zřizuje se Český rozhlas se sídlem v Praze.
(2) Český rozhlas je právnickou osobou, která hospodaří s vlastním majetkem, jehož základem je majetek převedený z Československého rozhlasu.1) Český rozhlas vlastními úkony nabývá práv a zavazuje se.
(3) Stát neodpovídá za závazky Českého rozhlasu a Český rozhlas neodpovídá za závazky státu.
§ 2
(1) Český rozhlas poskytuje službu veřejnosti tvorbou a šířením rozhlasových programů, popřípadě dalšího multimediálního obsahu a doplňkových služeb na celém území České republiky a do zahraničí (dále jen „veřejná služba v oblasti rozhlasového vysílání”).
(2) Hlavními úkoly veřejné služby v oblasti rozhlasového vysílání jsou zejména
a) poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů,
b) přispívání k právnímu vědomí obyvatel České republiky,
c) vytváření a šíření programů a poskytování vyvážené nabídky pořadů pro všechny skupiny obyvatel se zřetelem na svobodu jejich náboženské víry a přesvědčení, kulturu, etnický nebo národnostní původ, národní totožnost, sociální původ, věk nebo pohlaví tak, aby tyto programy a pořady odrážely rozmanitost názorů a politických, náboženských, filozofických a uměleckých směrů, a to s cílem posílit vzájemné porozumění a toleranci a podporovat soudržnost pluralitní společnosti,
d) rozvíjení kulturní identity obyvatel České republiky včetně příslušníků národnostních nebo etnických menšin,
e) výroba a vysílání zejména zpravodajských, publicistických, dokumentárních, uměleckých, dramatických, sportovních, zábavných a vzdělávacích pořadů a pořadů pro děti a mládež.
§ 3
(1) Český rozhlas naplňuje veřejnou službu v oblasti rozhlasového vysílání zejména tím, že
a) provozuje analogové rozhlasové vysílání s využitím části kmitočtového spektra umožňující pokrytí území České republiky třemi celoplošnými rozhlasovými programy v pásmu velmi krátkých vln a rozhlasovými programy regionálních studií vysílanými v pásmu velmi krátkých vln, a to prostřednictvím zemských vysílacích rádiových zařízení, popřípadě prostřednictvím jiných technických prostředků; Český rozhlas může vysílat i v pásmu dlouhých a středních vln,
b) provozuje vysílání rozhlasového programu zaměřeného výlučně na zpravodajství, publicistiku a vzdělávací pořady prostřednictvím zemských vysílacích rádiových zařízení s využitím části kmitočtového spektra v pásmu velmi krátkých vln v rozsahu, který umožňují vhodné rádiové kmitočty získané optimalizací vlastní vysílací sítě za podmínky, že nedojde ke snížení rozsahu pokrytí České republiky stanoveného tímto zákonem, a rádiové kmitočty nově vyhledané Českým rozhlasem na jeho náklady, nejvýše však v rozsahu regionálního rozhlasového vysílání4) ; tento program může Český rozhlas šířit rovněž prostřednictvím zemských vysílacích rádiových zařízení s využitím části kmitočtového spektra v pásmu středních vln a prostřednictvím jiných sítí elektronických komunikací v rozsahu celoplošného
Nahrávám...
Nahrávám...