dnes je 24.7.2024

Input:

634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění účinném k 1.7.2024

č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění účinném k 1.7.2024
ZÁKON
ze dne 16. prosince 1992
o ochraně spotřebitele
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
40/1995 Sb.
(k 1.4.1995)
ruší § 20
104/1995 Sb.
(k 1.7.1995)
mění, doplňuje
ÚZ 34/1996 Sb.
 
 
110/1997 Sb.
(k 1.9.1997)
mění, doplňuje
356/1999 Sb.
(k 1.3.2000)
mění
64/2000 Sb.
(k 1.6.2000)
mění
145/2000 Sb.
(k 1.9.2000)
mění
258/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění § 10 a § 23 odst. 4
102/2001 Sb.
(k 1.7.2001)
mění, v § 2 ruší písm. i), ruší § 7, ruší slova „nebezpečný výrobek” a to v § 21, 23a odst. 4 a 5, v § 24 ruší číslici 7
452/2001 Sb.
(k 1.4.2002)
mění v § 2 odst. 1 písm. r) doplňuje bod 4
477/2001 Sb.
(k 1.1.2002)
ruší § 18 odst. 1, 2, 3, 5, 6 a 8 (přečíslováno)
151/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
v § 25 doplňuje odst. 2
320/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
v § 23 mění odst. 6
227/2003 Sb.
(k 1.10.2003)
v § 23 doplňuje odst. 9
277/2003 Sb.
(k 28.8.2003)
mění § 3 písm. c)
277/2003 Sb.
(k 1.5.2004)
v § 2 mění písm. d) a bod 2 písm. m), v § 10 ruší odst. 9, nové znění § 10a
439/2003 Sb.
(k 19.12.2003)
vkládá § 7b, mění § 24 odst. 1
119/2004 Sb.
(k 19.3.2004)
doplňuje: v § 10 odst. 6 větu a v § 16 odst. 4
186/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
mění § 23 odst. 7
217/2004 Sb.
(k 28.4.2004)
mění § 24 odst. 8 až 13
444/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 24 odst. 13 nahrazuje slova
214/2006 Sb.
(k 1.8.2006)
v § 19 odst. 1 vkládá věty
229/2006 Sb.
(k 29.5.2006)
mění 26 novelizačních bodů
36/2008 Sb.
(k 12.2.2008)
mění 26 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 16 odst. 1
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 24b odst. 6
285/2009 Sb.
(k 1.11.2009)
mění § 23 odst. 9
298/2009 Sb.
(k 4.9.2009)
mění § 23, § 23a, § 24 a § 24a
301/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 12 odst. 1
155/2010 Sb.
(k 1.8.2010)
mění § 2 odst. 1 písm. a) § 8a, § 10 odst. 1 písm. a), § 23 odst. 5, § 24; ruší § 14
28/2011 Sb.
(k 23.2.2011)
mění § 23, § 24, § 25 odst. 2 písm. a) a § 26
139/2011 Sb.
(k 27.5.2011)
mění § 23 odst. 9
211/2011 Sb.
(k 18.8.2011)
vkládá v § 23 nový odst. 12
219/2011 Sb.
(k 1.8.2011)
mění § 7b
468/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 23
221/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 23 odst. 16 (původně odst. 15)
238/2012 Sb.
(k 4.7.2012)
mění § 1, § 2, § 10 odst. 1, § 23, § 24 a § 28a
303/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění, celkem 18 novelizačních bodů
476/2013 Sb.
(k 15.1.2014)
vkládá § 20, § 20a a § 20b; mění § 24
356/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 14a a § 23; nová přechodná ustanovení
206/2015 Sb.
(k 4.9.2015)
mění § 23 odst. 8
378/2015 Sb.
(k 28.12.2015)
mění celkem k datu 72 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
378/2015 Sb.
(k 1.2.2016)
mění § 14, § 24; vkládá novou část třetí, čtvrtou a pátou
188/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 3b a § 23
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 24, § 24a a § 24b
264/2017 Sb.
(k 1.11.2017)
mění § 3, § 20f a § 20u
371/2017 Sb.
(k 13.1.2018)
mění § 3 odst. 2
179/2019 Sb.
(k 16.7.2019)
mění § 1, § 20l, § 23 a § 24
164/2020 Sb.
(k 15.4.2020)
mění § 23 a § 24
205/2020 Sb.
(k 1.5.2020)
mění § 23 odst. 3
238/2020 Sb.
(k 1.7.2020)
mění § 1, § 24, § 24b; vkládá novou část sedmou a přílohu č. 3
374/2022 Sb.
(k 6.1.2023)
mění celkem 53 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
303/2023 Sb.
(k 1.11.2023)
mění přílohu č. 3
412/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 24j odst. 4
124/2024 Sb.
(k 22.5.2024)
mění § 24b odst. 1; nové přechodné ustanovení
180/2024 Sb.
(k 1.7.2024)
mění § 1, § 2 a část osmou; nová přechodná ustanovení
Federální shromáždění České a Slovenské federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:
ČÁST PRVNÍ
Úvodní ustanovení
§ 1
Předmět a rozsah úpravy
(1)  Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) , zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie48) a upravuje
a)  některé podmínky podnikání významné pro ochranu spotřebitele,
b)  mimosoudní řešení spotřebitelských sporů,
c)  působnost veřejné správy v oblasti ochrany spotřebitele, včetně působnosti správních orgánů při přeshraniční spolupráci s orgány jiných členských států Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru, a
d)  oprávnění podávat zástupné žaloby.
 
(2)  Tento zákon se vztahuje na nabízení a prodej výrobků a na nabízení a poskytování služeb spotřebiteli.
§ 2
Vymezení některých pojmů
(1)  Pro účely tohoto zákona se rozumí:
a)  spotřebitelem fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání,
b)  prodávajícím podnikatel,4) který spotřebiteli prodává výrobky nebo poskytuje služby,
c)  výrobcem podnikatel, který zhotovil výrobek anebo jeho součást, vytěžil prvotní surovinu nebo ji dále zpracoval, anebo který se za výrobce označil,
d)  dovozcem podnikatel, který uvede na trh výrobek z jiného než členského státu Evropské unie,
e)  dodavatelem každý další podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodal prodávajícímu výrobky,
f)  výrobkem věc, včetně práv a závazků s touto věcí souvisejících,
g)  službou jakákoliv podnikatelská činnost, včetně práv a závazků s touto činností souvisejících,
h)  výrobkem nebezpečným svou zaměnitelností s potravinou výrobek, který není potravinou, má však tvar, vůni, barvu, vzhled, obal, označení, objem nebo rozměry, které mohou způsobit, že spotřebitelé, zejména děti, jej mohou zaměnit s potravinou a v důsledku toho si jej mohou dávat do úst, cucat nebo polykat, což může být nebezpečné pro lidské zdraví, zejména způsobit dušení, otravu nebo perforaci či zablokování zažívacího ústrojí,
i)  obuví výrobek určený k ochraně nebo pokrytí nohou, který má připevněnou podešev, včetně hlavních částí takové obuvi, i když jsou prodávány samostatně,
j)  hlavními částmi obuvi součásti nebo dílce používané k výrobě obuvi, které tvoří:
1.  vrchní část obuvi jako sestava součástí vnější části svršku, která je připevněna k podešvi nebo mezipodešvi,
2.  stélka a podšívka, které jsou sestavou stélky a podšívky svršku, tvořící vnitřní část obuvi,
3.  podešev jako spodní část obuvi, připevněná ke svršku, která je vystavena oděru při používání obuvi,
k)  usní vyčiněná kůže, jejíž vláknitá struktura zůstala zachována a u níž tloušťka konečné povrchové úpravy je menší než 0,15 mm včetně,
l)  povrstvenou usní useň s nánosem vrstvy, která je menší než třetina celkové tloušťky usně, ale je větší než 0,15 mm,
m)  křišťálovým sklem sklo, které obsahuje oxid olovnatý, oxid barnatý, oxid zinečnatý a oxid draselný samostatně nebo v kombinaci, a to v množství stanoveném prováděcím právním předpisem. Prováděcí právní předpis upraví i další technické podrobnosti,
n)  výrobkem porušujícím některá práva duševního
Nahrávám...
Nahrávám...