dnes je 14.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 127

1.2.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.2.3.1.4.6
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 127

Mgr. Pavla Krejčí

[Jednání před vznikem právnické osoby]

Fáze vzniku právnické osoby

Právnické osoby většinou vznikají ve dvou fázích. První fází je ustavení (založení právnické osoby), jehož pravidla jsou blíže popsána v § 122 až § 125. Další fází je pak samotný vznik právnické osoby, to znamená okamžik, kdy právnická osoba nabývá právní osobnosti (§ 118) a získává svéprávnost (podle § 15 odst. 2). Teprve potom se společnost stává plnohodnotnou právnickou osobou, která nese za své právní jednání plnou odpovědnost a může pro sebe nabývat práva a zavazovat se k povinnostem (právně jednat). Pravidla vzniku společnosti jsou blíže popsána v § 126. U některých společností může být okamžik ustavení a vzniku sjednocen v okamžik jediný, jedná se zejména o společnosti, které jsou ustaveny a vznikají na základě zákona (§ 122 a § 126 odst. 2). Pro tyto společnosti je pak komentované ustanovení neaplikovatelné.

Jelikož je však třeba před vznikem právnické osoby provést celou řadu úkonů (např. uzavření nájemní smlouvy za účelem prokázání existence sídla právnické osoby), umožňuje komentované ustanovení, aby jménem ještě nevzniklé právnické osoby jednala osoba jiná. Jedná se o "specifický institut, který se nejvíce přibližuje zastoupení (§ 436–488). O zastoupení však v pravém slova smyslu nejde, neboť obecně nelze jednat za toho, kdo doposud není subjektem práva."1

Osoby oprávněné jednat za společnost

Lze předpokládat, že osobami, které budou jednat jménem právnické osoby před jejím vznikem, budou především její zakladatelé. Za společnost v tomto období však může jednat i její budoucí statutární orgán, správce vkladů apod. Zákon ovšem v tomto směru žádná omezení neklade, proto lze vyvodit, že zřejmě může za právnickou osobu jednat kdokoli. Musí se však jednat o osobu, jež sama disponuje právní osobností a je svéprávná, a to právě pro právní jednání, které chce jménem právnické osoby před jejím vznikem uzavřít. Toto pravidlo je třeba vyvodit z toho, že pokud by právnická osoba účinky těchto právních jednání nepřevzala (viz níže), pak bude z těchto jednání tato osoba oprávněna a zavázána od počátku sama (k tomu například Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Odo 9/2004 ze dne 21. října 2004).

Z jednání těchto osob musí být zřejmé, že jednají jménem nově vznikající právnické osoby. Ostatní účastníci takového právního jednání totiž musejí být informováni o tom, že toto právní jednání může být převzato nově vznikající právnickou osobou.

Judikatura

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 32 Odo 2056/2010 ze dne 25. srpna 2010, publikovaný ve SR 3/2011

Nejvyšší soud se ztotožňuje s výchozí úvahou odvolacího soudu, že o jednání zakladatele za společnost ve smyslu ustanovení § 64 obchZ jde jen tehdy, je-li z jednání zakladatele patrno, že nejedná svým jménem, nýbrž za založenou a dosud nevzniklou společnost (jejím jménem – srov. § 64 odst. 1 obchZ, ve znění po novele provedené zákonem č. 370/2000 Sb).

Příklad definice smluvní strany ve smlouvě uzavírané před vznikem právnické osoby

Vko, s. r. o., společnost nově založená na základě společenské smlouvy uzavřené ve formě notářského zápisu sepsaného notářkou JUDr. Zdeňkou Vostrou dne ... pod č. j. Nz 333/2014, N 332/2014, jejímž jménem před jejím vznikem ve smyslu § 127 jednají zakladatelé

Jan Koloušek

r. č. 555555/5555

bytem Královská 17, Praha 2, Vinohrady

a

Jakub Molnár

r. č. 111111/1111

bytem Koníkova 10, Beroun

Otázkou je, zda mohou být takto právní jednání jménem nově vznikající společnosti činěna ještě před jejím založením jedním ze způsobů uvedených v § 122. V komentovaném ustanovení takovému jednání zřejmě nic nebrání. Zákonem také není definován rozsah takovýchto jednání. Lze proto dovodit, že se právní jednání mohou týkat téměř čehokoli, například uzavření nájemní smlouvy, pracovní smlouvy apod.

Vázanost osob činících tato jednání

Osoby činící právní jednání jménem společnosti by si však měly uvědomit, že z takto uskutečněných právních jednání jsou oprávněny a zavázány. Pokud takové jednání uskuteční více osob společně, pak jsou tyto osoby oprávněny a zavázány společně a nerozdílně ve smyslu § 1872 a násl. Solidární odpovědnost osob jednajících jménem právnické osoby před jejím vznikem je založena pouze k těm jednáním, která tyto

Nahrávám...
Nahrávám...