dnes je 14.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 130

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.2.3.1.4.9
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 130

Mgr. Pavla Krejčí

[Poskytnutí lhůty k zjednání nápravy]

Okamžik a způsob vzniku právnických osob je uveden v § 126 NOZ. Právnická osoba vzniká buď:

  • dnem jejího zápisu do veřejného rejstříku podle ZVR (§ 126 odst. 1 NOZ) nebo pokud se jedná o

  • právnickou osobu ustavenou na základě zákona, pak dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebo dnem pozdějším stanoveným v tomto předpise (§ 126 odst. 2 NOZ),

  • na základě zvláštních předpisů může též právnická osoba vzniknout bez zápisu ve veřejném rejstříku nebo na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci (§ 126 odst. 3 NOZ).


Jakmile na základě některé z výše uvedených skutečností právnická osoba vznikne, není podle § 128 možné:
  1. se u soudu domáhat určení, že nevznikla, a zároveň

  2. nelze u právnické osoby, která se zapisuje do veřejného rejstříku, z tohoto důvodu zrušit její zápis do veřejného rejstříku.


Lze tedy dovodit, že případné právní vady či nedostatky v procesu zakládání a vzniku právnické osoby jsou zhojeny. Není tomu však ve všech případech.

Komentovaná ustanovení jsou aplikovatelná pouze na právnické osoby, které se ustavují ve smyslu § 125 NOZ na základě zakladatelského právního jednání, tedy na základě přijetí stanov, smlouvy či zakladatelské listiny.

Právní vady umožňující vyslovení neplatnosti

S existencí těch nejzávažnějších právních vad právnické osoby je spojena možnost vyslovení neplatnosti právnické osoby, kterou může prohlásit soud, a to i bez návrhu.

Podle komentovaných ustanovení může vyslovit neplatnost právnické osoby soud až po jejím vzniku. Do doby vzniku právnické osoby má soud jiné právní prostředky – například rejstříkový soud odmítne návrh na zápis podle § 86 ZVR.

Důvody, pro které lze právnickou osobu prohlásit za neplatnou

Po vzniku právnické osoby může soud vyslovit neplatnost právnické osoby pro následující vady:
  1. zakladatelské právní jednání zcela chybí,

  2. zakladatelské právní jednání nemá náležitost nezbytnou pro právní existenci právnické osoby,

  3. právní jednání zakladatelů odporuje § 145 NOZ nebo

  4. právnickou osobu založilo méně osob, než je k tomu podle zákona třeba.


Důvody uvedené pod písmeny a), b) a d) jsou si velmi blízké. V prvním případě zakladatelské právní jednání ve smyslu § 125 NOZ zcela absentuje a ve druhém případě nesplňuje některou ze zákonem stanovených náležitostí. U důvodu pod písmenem d) by tímto důvodem mohlo být i to, že některý ze zakladatelů nebyl svéprávný ve smyslu § 15 odst. 2 NOZ.

Prohlášení právnické osoby za neplatnou z důvodů podle § 145 NOZ

Velmi závažným je důvodem pro prohlášení neplatnosti právnické osoby z důvodů uvedených pod písmenem c) je právní jednání odporující pravidlům uvedeným v § 145 NOZ. V tomto ustanovení jsou uvedeny účely, které právnické osoby nesmějí sledovat; jedná se především o zákaz založit právnickou osobu za účelem porušení práva nebo dosažení nějakého cíle nezákonným způsobem a o zákaz zakládat právnické osoby ozbrojené nebo s ozbrojenými složkami (s výjimkami uvedenými v § 145 odst. 2 NOZ). Za takový nedovolený účel či cíl by typicky byla považována trestná činnost či podnikatelská činnost vyhrazená pouze některým subjektům práva. V souvislosti s tímto důvodem pro prohlášení právnické osoby za neplatnou je třeba poznamenat, že právnickou osobu nelze prohlásit za neplatnou z důvodů její faktické činnosti, ale v souladu s požadavkem restriktivní interpretace vyjádřeným například v rozhodnutí Evropského soudního dvora ze dne 13. listopadu 1990 ve věci C-106/89 (Marleasing SA versus

Nahrávám...
Nahrávám...