dnes je 14.6.2024

Input:

12.1.1.5 Zánik společnosti

15.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

12.1.1.5
Zánik společnosti

JUDr. Petra Kejvalová

Právnická osoba zapsaná do veřejného rejstříku zaniká dnem výmazu z tohoto rejstříku. Společnost s ručením omezeným zaniká tedy dnem výmazu z obchodního rejstříku. To platí jak v případě přeměny obchodní společnosti, tak i v případě její likvidace.

Výmaz z obchodního rejstříku

Likvidátor je povinen do 30 dnů od ukončení likvidace podat návrh příslušnému soudu, u něhož je společnost zapsána, na výmaz společnosti z obchodního rejstříku. Tato lhůta je lhůtou pořádkovou. I když je likvidátor vázán touto lhůtou, pokud ji z nějakého důvodu nedodrží, neznamená to, že by soud návrh na výmaz společnosti z obchodního rejstříku zamítl jen pro nedodržení uvedené lhůty. Návrh na výmaz společnosti z obchodního rejstříku nepodléhá poplatkové povinnosti.

Ohledně podoby návrhu na výmaz, doložení listin dosvědčujících ukončení likvidace k návrhu na výmaz a podobně se uplatní zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů (dále jen "ZVR").

Dle ZVR se do veřejného rejstříku zapisuje mimo jiné i právní důvod výmazu právnické osoby, kterým je buď ukončení likvidace a nebo dokončená přeměna.

Do sbírky listin obchodního rejstříku se zakládá i konečná zpráva o průběhu likvidace, rozhodnutí o zrušení právnické osoby s likvidací nebo rozhodnutí o přeměně právnické osoby, tedy bez likvidace.

Aktivně legitimován k podání návrhu na výmaz společnosti z obchodního rejstříku je likvidátor, který k návrhu na výmaz doloží mimo jiné zejména následující listiny:

  • Zahajovací rozvahu a soupis jmění právnické osoby při vstupu do likvidace dle § 199 NOZ.

  • Účetní závěrku ke dni zpracování návrhu na použití likvidačního zůstatku dle § 205 odst. 1 NOZ.

  • Konečnou zprávu likvidátora o průběhu likvidace dle § 205 odst. 1 NOZ (konečnou zprávu, návrh na použití likvidačního zůstatku a účetní závěrku likvidátor předkládá ke schválení – nechválení těchto dokumentů však nebrání výmazu společnosti z obchodního rejstříku).

  • Souhlas správce daně s výmazem právnické osoby z obchodního rejstříku.

  • Doklad o zveřejnění rozhodnutí o zrušení společnosti dle § 198 NOZ, a to nejméně dvakrát za sebou alespoň

Nahrávám...
Nahrávám...